Meie koolist

KKK


Üldised küsimused Vabaduse Kooli kohta

Mis on Vabaduse Kooli eripära? Mis on üldine kooli kontseptsioon?

Vabaduse Kool on Eesti riikliku õppekava järgi tegutsev kool, mis pakub Ukraina sõjapõgenike noortele võimalust omandada põhi- ja keskharidust. Meie eesmärk on toetada ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda ning samas võimaldada neil säilitada ja arendada emakeele oskust ja ukraina kultuuri tundmist.

 

Milline on Vabaduse Kooli visioon?

Vabaduse Koolist saab tänapäevase ühiskonna vajadustele vastava lõimitud hariduse, mille kaudu kujuneb õppijates valmisolek elukestvaks õppeks ja teadlikuks karjäärivalikuks; suutlikkus rakendada kriitilist analüüsioskust mitmekesises teabekeskkonnas; valmidus kodanikualgatuseks ja ettevõtlikkuseks; soov hoolida endast, kaasinimestest ja ümbritsevast keskkonnast.

 

Milline on lähenemine õpetamisele ja õppimisele Vabaduse Koolis?

Vabaduse Koolis rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust, mille keskmes on õppijakesksuse ja koostöise õppimise põhimõtted. Tundides lähtutakse õpilaste vajadustest ning õpetajate roll on toetada õpilasi uute teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamisel.

 

Kas ma peaksin minema Vabaduse Kooli gümnaasiumiastmesse või kutsekooli?

Vabaduse Kool on üldhariduskool, selle gümnaasiumiastme lõpetajad omandavad üldkeskhariduse. Kutsekoolis saab omandada kutsekeskharidust. Nii üld- kui kutsekeskhariduse omandanud inimesed saavad jätkata õpinguid kõrghariduses, küll on üldkeskharidus suuremal määral suunatud õpilastele, kes kavatsevad jätkata oma haridusteed kõrgkoolis.

 

Millise lõputunnistuse saavad Vabaduse Kooli lõpetajad?

Vabaduse Kooli lõpetajatele väljastatakse samasugused lõputunnistused nagu kõikide teiste Eesti üldhariduskoolide lõpetajatele – 9. klassi lõpetajad saavad põhikooli lõputunnistuse ning 12. klassi lõpetajad gümnaasiumi lõputunnistuse.

 

Kas Vabaduse Kooli 12. klassi lõpetaja saab kandideerida ülikooli Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides?

Jah, meie kooli gümnaasiumiastme lõpetajad saavad gümnaasiumi lõputunnistuse, mida tunnistavad ülikoolid üle maailma.

 

Koolis õppimisega seotud küsimused

Kas Vabaduse Kooli õpilane jätkab 2022/23. õppeaastal õppimist samas klassis, kus ta õppis 2022. aasta 24. veebruarini?

Otsust selle kohta, mis klassis õpib õpilane, langetab kooli õppenõukogu lähtudes iga õpilase teadmiste ja oskuste tasemest. Kui eelmise klassi õpiväljundid on saavutatud, siis üldjuhul me ei pea vajalikuks varasemalt õpitu materjali kordamist. Siiski on võimalik, et kui teadmised ja oskused mõnes õppeaines on puudulikud, peab õpilane selles õppeaines eelmise klassi materjali uuesti läbima.

 

Kas saan jätkata ka online õppimist Ukrainas?

Kuna õpingud Vabaduse Koolis on intensiivsed (auditoorse õppetöö maht on umbes 35 tundi nädalas ning sellele lisanduvad kodutööd) ja toimuvad viis päeva nädalas päevasel ajal, meie hinnangul õpilasel saab olema üsna keeruline jätkata õpinguid samal ajal ka Ukraina koolis. Rõhutame, et kõik Eestis elavad põhikooliealised noored peavad uuel õppeaastal õppima Eesti põhikoolis.

 

Mis kell algab kool?

Tunnid algavad kl 9.00.

 

Mitu tundi on päevas?

7.-9. klasside õpilastel on keskmiselt 6-7 tundi päevas, 10.-12. klasside õpilastel 7-8 tundi päevas.

 

Mitu õpilast on klassis?

Igas klassis on keskmiselt 20 õpilast, eesti keele ja inglise keele õpe toimub väiksemates gruppides (umbes 10 õpilast grupis).

 

Kas teil on koolivorm?

Koolivormi ei ole Vabaduse Koolis ette nähtud.

 

Õppekeele ja õppeainetega seotud küsimused

 

Mis keeles toimub õpe?

Õpe toimub hilise keelekümbluse metoodika järgi - 60% ulatuses eesti keeles ja 40% ulatuses ukraina keeles.

 

Mis on keelekümblus? Kas kool on eestikeelne või ukrainakeelne?

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe viis, mille puhul kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt, toetades mitmekeelsuse kujunemist. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe riiklike õppekavade alusel õppides lisaks keeletundidele ka ülejäänud ainetundides vähemalt 60% teises keeles ehk sihtkeeles.

Vabaduse Kooli ametlikuks õppekeeleks on eesti keel.

 

Mitu eesti ja inglise keele tundi on Vabaduse Koolis?

Vabaduse Koolis on 5 eesti keele tundi päevas kõikides klassides. Inglise keele tundide maht nädalas on 3 tundi põhikoolis ja 3 tundi gümnaasiumis.

 

Kas saab õppida teisi võõrkeeli (vene, prantsuse, saksa keel)?

Võimalusel ja õpilaste huvi olemasolul korraldame teiste võõrkeelte õpetamist valikainena.

 

Kas matemaatikat õpetatakse piisavas mahus, et kooli lõpetaja saaks nt TalTech´i edukalt sisse astuda?

Matemaatikat õpitakse Vabaduse koolis gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. Gümnaasiumi lõpetamiseks on kohustuslik matemaatika riigieksami sooritamine, mis annab võimaluse sisse astuda ülikooli.  

 

Kas on eraldi vene klassid (õppekeel vene keel)?

Vabaduse Koolis ei ole vene õppekeelega klasse.

 

Mitteformaalse hariduse ja tugisüsteemiga seotud küsimused

Kas kool pakub eesti keele lisaõppe võimalust? (huviringid, keelekohvik jne.) 

Anname Vabaduse kooli õppijatele võimaluse võimalikult palju viibida keelekeskkonnas, mis toetaks noorte eesti keele arengut: eesti kultuuri- ja ühiskonnaga tutvumine ja õppimine väljaspool kooli, läbivalt eestikeelsed oskusained (tehnoloogia, kunst, kehaline kasvatus, muusika), eesti koolist sõprusklassiga suhtlemine, kool pakub eestikeelseid valikaineid vastavalt noorte huvidele jpm.

 

Kas koolis toimub ka mitteformaalne õpe? Millised võimalused on loodud koolis?

Meie eesmärk on, et Vabaduse Kool oleks koht, kus ukraina noored saavad nii formaalset kui ka mitteformaalset haridust. Seetõttu hakkame pakkuma huviringe vastavalt õpilaste huvidele. Samuti hakkab Vabaduse koolis töötama noorsootöötaja, kes tegeleb kooli mitteformaalse õppe arendamisega ja seob seda omakorda ka formaalse haridusega. 

 

Milline on Vabaduse Kooli tugisüsteem? Kas õpilastele pakutakse individuaalset tuge?

Vabaduse Kooli meeskonnas alustavad tööd psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid, kes pakuvad vajalikku tuge ja nõustamist õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele. Samuti võtame tööle õppenõustajaid, kes toetavad õpilasi karjääriplaneerimise, vaimse tervise ja õpiraskustega seotud küsimustes. Vajadusel pakume tugiisikuid hariduslike erivajadustega õpilastele.

Üldised küsimused Vabaduse Kooli kohta

Mis on Vabaduse Kooli eripära? Mis on üldine kooli kontseptsioon?

Vabaduse Kool on Eesti riikliku õppekava järgi tegutsev kool, mis pakub Ukraina sõjapõgenike noortele võimalust omandada põhi- ja keskharidust. Meie eesmärk on toetada ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda ning samas võimaldada neil säilitada ja arendada emakeele oskust ja ukraina kultuuri tundmist.

 

Milline on Vabaduse Kooli visioon?

Vabaduse Koolist saab tänapäevase ühiskonna vajadustele vastava lõimitud hariduse, mille kaudu kujuneb õppijates valmisolek elukestvaks õppeks ja teadlikuks karjäärivalikuks; suutlikkus rakendada kriitilist analüüsioskust mitmekesises teabekeskkonnas; valmidus kodanikualgatuseks ja ettevõtlikkuseks; soov hoolida endast, kaasinimestest ja ümbritsevast keskkonnast.

 

Milline on lähenemine õpetamisele ja õppimisele Vabaduse Koolis?

Vabaduse Koolis rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust, mille keskmes on õppijakesksuse ja koostöise õppimise põhimõtted. Tundides lähtutakse õpilaste vajadustest ning õpetajate roll on toetada õpilasi uute teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamisel.

 

Kas ma peaksin minema Vabaduse Kooli gümnaasiumiastmesse või kutsekooli?

Vabaduse Kool on üldhariduskool, selle gümnaasiumiastme lõpetajad omandavad üldkeskhariduse. Kutsekoolis saab omandada kutsekeskharidust. Nii üld- kui kutsekeskhariduse omandanud inimesed saavad jätkata õpinguid kõrghariduses, küll on üldkeskharidus suuremal määral suunatud õpilastele, kes kavatsevad jätkata oma haridusteed kõrgkoolis.

 

Millise lõputunnistuse saavad Vabaduse Kooli lõpetajad?

Vabaduse Kooli lõpetajatele väljastatakse samasugused lõputunnistused nagu kõikide teiste Eesti üldhariduskoolide lõpetajatele – 9. klassi lõpetajad saavad põhikooli lõputunnistuse ning 12. klassi lõpetajad gümnaasiumi lõputunnistuse.

 

Kas Vabaduse Kooli 12. klassi lõpetaja saab kandideerida ülikooli Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides?

Jah, meie kooli gümnaasiumiastme lõpetajad saavad gümnaasiumi lõputunnistuse, mida tunnistavad ülikoolid üle maailma.

 

Koolis õppimisega seotud küsimused

Kas Vabaduse Kooli õpilane jätkab 2022/23. õppeaastal õppimist samas klassis, kus ta õppis 2022. aasta 24. veebruarini?

Otsust selle kohta, mis klassis õpib õpilane, langetab kooli õppenõukogu lähtudes iga õpilase teadmiste ja oskuste tasemest. Kui eelmise klassi õpiväljundid on saavutatud, siis üldjuhul me ei pea vajalikuks varasemalt õpitu materjali kordamist. Siiski on võimalik, et kui teadmised ja oskused mõnes õppeaines on puudulikud, peab õpilane selles õppeaines eelmise klassi materjali uuesti läbima.

 

Kas saan jätkata ka online õppimist Ukrainas?

Kuna õpingud Vabaduse Koolis on intensiivsed (auditoorse õppetöö maht on umbes 35 tundi nädalas ning sellele lisanduvad kodutööd) ja toimuvad viis päeva nädalas päevasel ajal, meie hinnangul õpilasel saab olema üsna keeruline jätkata õpinguid samal ajal ka Ukraina koolis. Rõhutame, et kõik Eestis elavad põhikooliealised noored peavad uuel õppeaastal õppima Eesti põhikoolis.

 

Mis kell algab kool?

Tunnid algavad kl 9.00.

 

Mitu tundi on päevas?

7.-9. klasside õpilastel on keskmiselt 6-7 tundi päevas, 10.-12. klasside õpilastel 7-8 tundi päevas.

 

Mitu õpilast on klassis?

Igas klassis on keskmiselt 20 õpilast, eesti keele ja inglise keele õpe toimub väiksemates gruppides (umbes 10 õpilast grupis).

 

Kas teil on koolivorm?

Koolivormi ei ole Vabaduse Koolis ette nähtud.

 

Õppekeele ja õppeainetega seotud küsimused

 

Mis keeles toimub õpe?

Õpe toimub hilise keelekümbluse metoodika järgi - 60% ulatuses eesti keeles ja 40% ulatuses ukraina keeles.

 

Mis on keelekümblus? Kas kool on eestikeelne või ukrainakeelne?

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe viis, mille puhul kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt, toetades mitmekeelsuse kujunemist. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe riiklike õppekavade alusel õppides lisaks keeletundidele ka ülejäänud ainetundides vähemalt 60% teises keeles ehk sihtkeeles.

Vabaduse Kooli ametlikuks õppekeeleks on eesti keel.

 

Mitu eesti ja inglise keele tundi on Vabaduse Koolis?

Vabaduse Koolis on 5 eesti keele tundi päevas kõikides klassides. Inglise keele tundide maht nädalas on 3 tundi põhikoolis ja 3 tundi gümnaasiumis.

 

Kas saab õppida teisi võõrkeeli (vene, prantsuse, saksa keel)?

Võimalusel ja õpilaste huvi olemasolul korraldame teiste võõrkeelte õpetamist valikainena.

 

Kas matemaatikat õpetatakse piisavas mahus, et kooli lõpetaja saaks nt TalTech´i edukalt sisse astuda?

Matemaatikat õpitakse Vabaduse koolis gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. Gümnaasiumi lõpetamiseks on kohustuslik matemaatika riigieksami sooritamine, mis annab võimaluse sisse astuda ülikooli.  

 

Kas on eraldi vene klassid (õppekeel vene keel)?

Vabaduse Koolis ei ole vene õppekeelega klasse.

 

Mitteformaalse hariduse ja tugisüsteemiga seotud küsimused

Kas kool pakub eesti keele lisaõppe võimalust? (huviringid, keelekohvik jne.) 

Anname Vabaduse kooli õppijatele võimaluse võimalikult palju viibida keelekeskkonnas, mis toetaks noorte eesti keele arengut: eesti kultuuri- ja ühiskonnaga tutvumine ja õppimine väljaspool kooli, läbivalt eestikeelsed oskusained (tehnoloogia, kunst, kehaline kasvatus, muusika), eesti koolist sõprusklassiga suhtlemine, kool pakub eestikeelseid valikaineid vastavalt noorte huvidele jpm.

 

Kas koolis toimub ka mitteformaalne õpe? Millised võimalused on loodud koolis?

Meie eesmärk on, et Vabaduse Kool oleks koht, kus ukraina noored saavad nii formaalset kui ka mitteformaalset haridust. Seetõttu hakkame pakkuma huviringe vastavalt õpilaste huvidele. Samuti hakkab Vabaduse koolis töötama noorsootöötaja, kes tegeleb kooli mitteformaalse õppe arendamisega ja seob seda omakorda ka formaalse haridusega. 

 

Milline on Vabaduse Kooli tugisüsteem? Kas õpilastele pakutakse individuaalset tuge?

Vabaduse Kooli meeskonnas alustavad tööd psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid, kes pakuvad vajalikku tuge ja nõustamist õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele. Samuti võtame tööle õppenõustajaid, kes toetavad õpilasi karjääriplaneerimise, vaimse tervise ja õpiraskustega seotud küsimustes. Vajadusel pakume tugiisikuid hariduslike erivajadustega õpilastele.