Koolielu

KodukordKINNITATUD
direktori 7.09.2022
käskkirjaga nr
1-2/22/6

 

I. Kodukorra olemus

1. Kodukord on reeglite raamistik, mille järgi toimub Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi Vabaduse Kooli (edaspidi: kool)  igapäevaelu. 

2. Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi kodukord lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi põhimäärusest ja teistest kooli kodukorda puudutavatest õigusaktidest. Lisaks arvestab kooli kodukord kooli põhiväärtuste, üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega. 

3. Kodukord kehtib kooli territooriumil ja/või kooli korraldatud õppetöös, üritustel ja ettevõtmistel, mis toimuvad väljaspool kooli territooriumit. Kooli territooriumiks loetakse: 

 1. kooli füüsiline territoorium ehk õppehooned aadressil Endla 13 / Lõkke 5, Tallinn; 
 2. territoorium ja ruumid, kus toimuvad Vabaduse Kooli õppekava järgsed ringid ja tunnid (nt kehalise kasvatuse tunnid, õppekäigud); 
 3. kooli virtuaalterritoorium (kooli koduleht, kooli õppeinfosüsteem, kooli poolt hallatavad sotsiaalmeedia kontod ja grupid jne). 

4. Kooli kodukorra kehtestab direktor. Kodukorra ja sellesse tehtavad muudatused arutavad läbi koolitöötajad ja esitavad enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks õpilasesindusele ja hoolekogule. 

5. Kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (edaspidi: koolipere liikmed)  täitmiseks kohustuslik.

II. Üldised põhimõtted

6. Vabaduse Kooli põhiväärtused on:

 1. HOOLIVUS enese, teiste ja ümbritseva keskkonna suhtes, aktsepteerimine ja sallivus enese ja teiste erinevuste ja sarnasuste suhtes;
 2. PÜHENDUMINE oma ettevõtmistele, eesmärkidele ja kaaslastele;
 3. Demokraatlik KOOSTÖÖ jagades põhiväärtusi, infot, oskusi ühiste eesmärkide saavutamiseks;
 4. VÄÄRIKUS olles viisakas ja võttes vastutuse oma suhtumise, käitumise ja tegutsemise eest;
 5. INNOVAATILISUS ja ARENG julgus katsetada ja eksida, sihte seada ja saavutada. 

Kooli igapäevaelu, õppetöö ning õppetundide välise tegevuse läbiviimise oluline eesmärk ja kriteerium on toimida kooskõlas Vabaduse Kooli põhiväärtustega. 

7. Vabaduse kooli õpe toimub Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti põhikooli riikliku õppekava ja Gümnaasiumi riikliku õppekava kohaselt. 

8. Vabaduse kooli töökeel on eesti keel. 

9. Kooli ametlik suhtluskanal koolipere liikmete vahel on e-päevik (veebipõhine õppeinfosüsteem). Täiendavate infokanalitena kasutatakse kooli veebilehte, e-posti, sotsiaalmeedia võrgustikke, kooli infotelereid ja suulist info jagamist koolipere liikmetele. 

10. Igal koolipere liikmel (koolitöötaja, õpilane, lapsevanem) on e-päevikus oma personaalne kasutajakonto. Iga õpilane ja õpetaja külastab e-päevikut vähemalt üks kord koolipäevas. 

11. Koolipere liikmel on õppedirektori loal õigus kasutada õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Kasutaja suhtub kooli varasse hoolivalt ja tagastab kooli väljastatud vahendid õigel ajal.

12. Ruumide, vahendite heakorra ja otstarbepärase kasutamise eest vastutab ürituse korraldaja. 

13. Eriotstarbelistes ruumides (tehnoloogia-, kunsti-, keemiakabinet jne) kehtivad nende kasutamiseks eraldi korrad. Ruumi kasutamise kord on välja pandud ruumis nähtaval kohal. 

14. Kooli autoparklasse tohib autosid parkida ainult kooli direktori või õppedirektori antud loaga.

III. Käitumise põhireeglid

15. Koolipere liige suhtleb teistega viisakalt ja teist inimest arvestavalt, sealjuures:

 1. Ainetunnis (ja õppekäigul jne) pühendub õppimisele ega sega oma käitumisega (valjusti rääkimine, klassiruumis ilma loata ringi liikumine jne) tundi. 
 2. Austab teiste inimeste omandit (sh virtuaalomandit). 
 3. Ei kasuta vulgaar- ja vandesõnu ega seesuguse tähendusega käemärke; 
 4. Tervitab teisi koolipere liikmeid ja kooli külalisi; 
 5. Väldib teistega suhtlemisel solvamist, kiusu, sõnalist ja füüsilist vägivalda.

16. Koolipere liige on välimuselt ja riietuselt korrektne, sealjuures:

 1. Kannab koolis vahetusjalatseid;
 2. Jätab üleriided garderoobi;
 3. Eririietust ja kaitsevahendeid nõudvates tundides kannab eririietust ja kaitsevahendeid (näiteks kehalise kasvatuse tunnis spordirõivaid, keemia tunnis vajadusel kitlit ja kaitseprille jne)
 4. Ei kanna koolimajas peas mütsi ega kapuutsi; 
 5. Väärikatele sündmustele (nt eksam, aktus) tulles kannab esinduslikku riietust. 

17. Koolipere liige austab enda ja teiste aega, sealjuures:

 1. Tuleb kooli õigeaegselt koolipäeva alguseks (kell 8.45);
 2. Tuleb ainetundi ja üritustele õigeaegselt ehk vähemalt 5 minutit enne tunni või ürituse algust;
 3. Peab kinni oma lubadustest ilmuda kokkulepitud kohtumisele (konsultatsioon, järelevastamine, nõustamine, koosolek, osalemine töögrupis jne).
 4. Viibib kohal seni, kuni koolipäev, ainetund, üritus jne kestab. 

18. Koolipere liige järgib sööklas käitumise reegleid, sealjuures:

 1. Puhvetit võib kasutada õpilane kõikidel vahetundidel;
 2. Õpilased järgivad lauakombeid, kultuurse käitumise reegleid, ei söö püsti seistes, koridorides ega klassis õppetundide ajal;
 3. Õpilased ei vii toitu sööklast välja;
 4. Toidukord registreeritakse õpilase elektroonilise õpilaspiletiga;
 5. Õpilased tulevad sööklasse lõunat sööma õpetaja saatel, õpetajad suunavad õpilasi ja jälgivad sööklas korda.
 6. Koolisööklas ei kasutata mobiiltelefone.

19. Koolipere liige kasutab kooli vara ja ruume heaperemehelikult ja säästlikult, kõrvaldab endast jäänud kasutamisjäljed, hoolitseb kooli vara korras säilimise eest ja tagastab talle kasutada antud kooli vara (nt õpikud, arvuti jne) õigeaegselt ja heas korras. 

20. Koolipere liige hüvitab koolile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju (piiratud teovõimega õpilase puhul hüvitab kahju tema vanem või seaduslik esindaja.

21. Õpilane ei tohi koolipäeva jooksul kasutada mobiiltelefoni ega mistahes nutiseadet. Mobiiltelefonid jt nutiseadmed on koolipäeva jooksul välja lülitatud või hääletul režiimil õpilase kotis või mujal õppetööst väljaspool. Õpilane võib koolipäeva jooksul nutiseadet kasutada ainult õpetaja korraldusel õppe-eesmärgil või selleks ettenähtud ajal ja kohas. 

22. Igale õpilasele annab kool õpilaspileti. Õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument, mida õpilane kannab igal koolipäeval kaasas. Õpilaspilet on kasutatav kooli sisenemisel ja väljumisel ukse avamiseks, sööklas koolilõuna õiguse tuvastamiseks, kooli raamatukogus isiku tuvastamiseks ja ühistranspordis sõiduõiguse tuvastamiseks.

23. Koolipere liige austab koolimaja heakorda tagavate, toitlustusteenust pakkuvate jt inimeste tööd, prügi vms märkamisel viskab selle õigesse prügikasti. 

24. Koolipere liige kohtub kõrvaliste isikutega (nt teises koolis õppivad sõbrad) väljaspool kooli territooriumi. Kõrvalised isikud võivad koolis viibida ainult kooli juhtkonna liikme loal. 

25. Koolipere liige aitab kaasa kooli igapäevaelu sujuvuse tagamisele.
 

IV. Koolipäeva ja õppe korraldus

26. Koolimaja on koolipäevadel avatud esmaspäevast neljapäevani 7.00-20.00, reedeti 7.00-19.00.

27. Koolipäeva korraldus:

õppetöö

tegevused

selgitus

 

7.30-9.30

hommikusöök

 

8.00-8.50

konsultatsioonid, õpiabi ja nõustamine

8.45

 

koolipäeva algus

9.00-16.40

 

õppetegevus 

 

11.30-13.30

lõunasöök (vastavalt klassi tunniplaanile)

 

15.00-18.30

konsultatsioonid, õpiabi, nõustamine

 

16.00-18.30

huvitegevus

28. Õppetegevust (8.45-16.40)  reguleerib tunniplaan, mis on kättesaadav kooli kodulehel. 

29. Muudatusi koolipäeva korralduses teeb kooli juhtkond õppedirektori ja/või õppejuhi korraldusel. 

30. Koolis tähistatakse pidulikult Eesti Vabariigi tähtpäevi ja riigipühasid. Teiste tähtpäevade tähistamine on toodud kooli üldtööplaanis või otsustatud juhtkonna poolt. 

31. Ainetund on esmane ja väga väärtuslik juhendatud õppimise vorm. Kõik, kes peavad tunnis olema, jõuavad tundi õigeaegselt ja viibivad seal selle lõpuni. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja. Ainetund võib toimuda lähi- või kaugõppena1 või nende kombinatsioonis. 

32. Ainetunnis toimuvas õppetöös kasutatakse tunni eesmärkide saavutamiseks õpetaja valitud meetodeid ja õppevahendeid. Õpetaja lähtub meetodite ja õppevahendite valikul kooli põhieesmärgist, põhikooli riikliku õppekava,  gümnaasiumi riikliku õppekava ja kooli õppekava eesmärkidest.

33. Vabaduse Koolis võib õppe läbiviimiseks rakendada korralist või erakorralist distantsõpet. 

 1. Korraline distantsõpe toimub kooli aastaplaanis kokkulepitud ajal. 
 2. Erakorralisele distantsõppele ülemineku otsustab kooli direktor, kes on eelnevalt otsuse kooskõlastanud koolipidajaga ning vastava riigiametkonnaga (Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, RKAS jne). Otsus vormistatakse käskkirjaga. Otsus, selle kehtivuse aeg ja selle põhjused edastatakse õpilastele, töötajatele ja vanematele kirjalikult kooli veebilehe ja e-päeviku kaudu.
   

V. Õpilase õigused ja kohustused

34. Vabaduse Kooli õpilasel on õigus: 

 1. kujundada endale valikkursuste kaudu huvidele ja võimetele vastav õppekava;
 2. võtta osa õppetööst;
 3. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi;
 4. saada esmast meditsiinilist ja psühholoogilist abi;
 5. saada karjäärinõustamist;
 6. osaleda kooli päevakavas ette nähtud õppekavavälises tegevuses;
 7. luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös arvestades õigusaktides sätestatut;
 8. saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
 9. valida õpilasesindust ja saada sinna valituks;
 10. osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
 11. pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. 

35. Vabaduse Kooli õpilane on kohustatud:

 1. käima igapäevaselt koolis ja osalema õppetöös kooli tunniplaani ning õppekorralduse kohaselt;
 2. tunnis õppima ehk täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
 3. vastavalt õpetaja loale ja korraldusele kasutama või mitte kasutama tundides nutiseadmeid ja teisi elektroonikaseadmeid (nt kõrvaklapid);
 4. tagama tunnis töörahu ehk hoiduma kaasõpilaste ja õpetaja segamisest;
 5. täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
 6. suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
 7. täitma kooli kodukorda;
 8. hoidma kooli head mainet;       
 9. järgima tervislikke eluviise;
 10. hoidma kooli kasutuses olevat vara;
 11. tagastama koolist lahkumise korral koolile kuuluva vara, st õpikud, raamatud jne.  

VI. Koolitöötaja õigused ja kohustused

36. Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglites, ametijuhendis ja töölepingus. 

VII. Õpilase vanema õigused ja kohustused

37. Õpilase vanemal on õigus:

 1. saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
 2. teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
 3. taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
 4. otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
 5. osaleda vanemate koosolekul;
 6. kuuluda hoolekogusse;
 7. pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. 

38. Õpilase vanemal on kohustus võimaldada ja soodustada õpilase osalemist õppes, sealhulgas:

 1. luua oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2. liituda veebipõhise õppeinfosüsteemiga Stuudium ning külastada seda regulaarselt. Stuudium on esmane infovahetuskanal kooli, lapsevanema ja õpilase vahel;
 3. esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutumisest;
 4. tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
 5. teha kooliga koostööd “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. 
 6. kasutada meetmeid, mida kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus talle pakub;
 7. pöörduda kooli ettepanekul koolivälise erialaspetsialisti poole (nt Rajaleidja keskusse, jne). 

VIII. Õppest puudumine ja sellest teavitamise kord

39. Vabaduse Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda õpilasele võimalust omandada heatasemeline põhi- või keskharidus tema individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas. Kool saab seda teha ja vastutada pakutava õppe kvaliteedi eest ainult koolikeskkonnas pakutavas õppekava järgses õppes. See toimub eelkõige ainetundide ja muu õppekavas kirjeldatud tegevuse kaudu, mistõttu kool keskendub eelkõige õpilaste koolis käimisele, mitte aga puudumistele ja nende põhjendamisele. 

40. Vabaduse Kooli õpilane osaleb koolikeskkonnas toimuvas õppes. Õppes osalemine on alus õppematerjali omandamiseks. Koolist puudumine võib tähendada õpilasele olulisi raskusi õppematerjali omandamisel ning õpitulemuste saavutamisel. Selle tõttu on iga meie koolipere liikme eesmärk ja ülesanne toetada õppe toimumist ning iga õpilase osalemist selles. 

41. Vabaduse Kooli 7.-9. klassi õpilasel on seadusjärgne kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Kohustus ei ole täidetud, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta.

42. Hilinemine ainetundi 15 minutit või rohkem on puudumine. 

43. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: 

 1. Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
 2. Läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
 3. Olulised perekondlikud põhjused;
 4. Kooli loal kooli esindamiseks või selleks ettevalmistumiseks. 

44. Lapsevanem on kohustatud õpilase puuduma jäämisest ja selle põhjustest kooli teavitama Stuudiumi vahendusel hiljemalt puudumise esimesel päeval kella 16.00-ks. 

45. Pikemate puudumiste kohta (reis, treeninglaager vms) tuleb lapsevanemal esitada avaldus õppedirektorile vähemalt kaks nädalat enne puudumise algust. Koolil on õigus avaldus rahuldamata jätta. 

46. Õpetaja märgib puudujad tunni alguses e-päevikusse (e-päeviku märge “P” ehk “puudus”). 

47. Õpilase puudumisi jälgivad õpilane ise, õpilase vanem, õpilase klassijuhataja, aineõpetaja, vajadusel kooli tugimeeskond ja juhtkond. Õpilase klassijuhatajal, tugimeeskonnal ja kooli juhtkonnal on õigus küsida õpilaselt ja tema vanemalt puudumise kestust ja põhjuseid. Puudumise põhjendatust hindab klassijuhataja, vajadusel õppejuht. Mitmekordse või sagedase puudumise korral või puudumiste mustri tekkimisel arutab õpilase klassijuhataja puudumisi õpilase ja tema vanemaga, vajadusel ka tugimeeskonna liikmega ja kooli juhtkonnaga.  

48. Koolil on õigus ja kohustus taotleda õpilase puudumise korral õpilase vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

49. Puudumine õppetööst ei vabasta õpilast õppematerjali omandamise kohustusest. 

50. Puudumiste korral võib kool rakendada õpilasele kodukorras loetletud  tugi- ja mõjutusmeetmeid. 

51. Pikemaajalisel õppest puudumisel, koostatakse õpilasele järelevastamise kava. Kava koostamise korraldab õppejuht. 

IX. Hindamisest ja õpilase arengust teavitamine

52. Kool teavitab õpilast ja vanemat hindamise korraldusest kooli veebilehe, lastevanemate koosoleku, õpilaste üldkogunemise ja arenguvestluste kaudu. 

53. Kool teavitab õpilast ja vanemat hindamisest ja õpilase arengust e-päeviku ja individuaalvestluste (sh arenguvestlus) kaudu. 

X. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine, juhtumist teavitamise ning selle lahendamise kord

54. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutab kogu koolipere. 

55. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks: 

 1. tuleb hoiduda kaasinimeste suhtes vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamisest; 
 2. koolis tehtud pilte ja salvestisi ei laeta internetti üles ega jagata muul moel ilma kohalolijate (piltidele või salvestisele jäänud inimeste) nõusolekuta; (pool)avalike suurürituste puhul, näiteks aktused, konverentsid, võistlused, õppepraktikad ja -käigud vms, on piltide või salvestiste tegemine ja jagamine lubatud vaid korraldaja nõusolekul; 
 3. on kohustus järgida turvalisuse tagamise põhimõtteid. Kooli territooriumil ei kanta kaasas turvalisust ohustavaid esemeid: külm- ja tulirelvi, kemikaale, illegaalseid sõltuvusaineid, alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh sigaretid, e-sigaretid, mokatubakas jne) jne. Tajudes ohtu kellegi füüsilisele või vaimsele turvalisusele, on koolitöötajal kohustus vajadusel kutsuda kohale politsei või nimetatud esemed konfiskeerida ja anda hoiule juhtkonna kätte (või politseinikule). Keelatud eseme omajal on kohustus see koolitöötajale loovutada. Konfiskeeritud ja koolis hoiustatud esemed tagastatakse täisealisele õpilasele või lapsevanemale pärast vestlust juhtkonna esindajaga; 
 4. väärisesemete, raha jm jätmine garderoobi või mujale kooli ruumidesse on omal vastutusel ehk kool ei vastuta omaniku hooletuse tõttu kaduma läinud esemete eest.

56. Õpilaste, koolitöötajate ja/või külaliste vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitatakse viivitamatult kohal viibivat koolitöötajat. Kooli õppedirektor või tema poolt volitatud isik teavitab vajadusel nimetatud olukorrast õpilase vanemat, vastavat ametiasutust ja/või korrakaitseorganit ning kutsub vajadusel kohale arstiabi, kui ohu märkajad pole seda juba teinud. 

57. Kooli tugimeeskonna liikmed toetavad õpetajaid keerulistes olukordades, jälgivad õpilase arengut kaasates õpetajaid, lapsevanemaid ja vajadusel teisi spetsialiste ning nõustavad õpilast ja/või tema peret õppekorralduslikes küsimustes.

58. Probleemid ja arusaamatused lahendatakse samal tasandil, millel need tekkisid, näiteks õpilane-õpetaja. Vahendajana võib läbirääkimistesse kaasata klassijuhataja ja/või tugimeeskonna liikme. Arutellu kaasatakse ka õpilane, vajadusel vanem või ametlik esindaja. Kui eesmärki ei saavutata, arutatakse probleemi järgmisel tasandil – kooli juhtkonnaga, õppenõukogus või hoolekogus. 

59. Tervise- ja turvalisuse kaalutlustel on kooli juhtkonnal õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud kaugõppele. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide arvamust. Otsus kooskõlastatakse kooli pidajaga, välja arvatud akuutse kriisi korral. 

60. Ohuolukorras käitumise üldised juhised on esitatud „Vabaduse Kooli hädaolukorra lahendamise plaanis“.

XI. Jälgimisseadmestiku kasutamine 

61. Kooli hoones ja välisterritooriumil kasutatakse pilti salvestavat jälgimisseadmestikku, mis töötab ööpäev läbi. 

62. Jälgimisseadmestiku on paigaldanud ja seda haldab lepingujärgselt kehtiva tegevusloaga turvafirma.

63. Jälgimisseadmestik on salvestav, salvestusi säilitatakse kuni kolm kuud. Õpilaste, koolitöötajate, külaliste ja/või kooli ruume ja vara ohustavaid intsidente kajastavaid videosid säilitatakse kuni intsidendi menetlemise lõpuni.

64. Jälgimisseadmestikku võib kasutada Vabaduse Kooli hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

65. Juurdepääsuõigus jälgimisseadmestiku otsepildile ja salvestitsele on kooli direktoril, õppedirektoril ja administraatoril. Jälgimisseadmestiku salvestisi edastatakse kolmandatele isikutele üksnes seadusega ettenähtud juhtudel. 

XII. Õpilase tunnustamine 

66. Silmapaistvate õpitulemuste eest võib õpilast tunnustada kiituskirja ja kuld- või hõbemedaliga vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele nr 37 (9.8.2010).

67. Kool tunnustab õpilast silmapaistvate õpitulemuste, kooli esindamise, isiklike saavutuste ja heateo eest.

68. Koolipoolne tunnustus on 

 1. heakskiitev pilk;
 2. suuline kiitus;
 3. Kirjalik kiitus e-päevikus;
 4. saavutuse teemaline uudis kooli infokanalites;
 5. kingitus või meene;
 6. Vabaduse Kooli tänukiri kooli esindamise eest;
 7. Vabaduse Kooli igavene tänu.

XIII. Tugi- ja mõjutusmeetmed

69. Kooli poolt rakendatavad mõjutusmeetmed on järgmised:

Esmased mõjutusmeetmed:

 1. etteheitev pilk;
 2. suuline märkus;
 3. kirjalik märkus e-päevikus;
 4. konflikti osapoolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 5. õpilase käitumise ja/või õppeedukuse arutamine tema enda ja/või tema vanemaga.

  Tõsisemad mõjutusmeetmed:
 6. õpilase käitumise ja/või õppeedukuse arutamine osapoolte ümarlaual (õpilane, vanem, aineõpetaja, mentor, õpilasnõustaja, kooli juhtkonna liige).
 7. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine. Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse kooli seifis ning tagastatakse õpilasele või tema vanemale pärast koolipäeva lõppu;
 8. õpilase kohustus anda kooli tundide ajaks hoiule mobiiltelefon vm nutiseade või sellega liidenduv seade (nt kõrvaklapid), mis võimaldab reaalajas suhtlemist omavahel või sotsiaalmeedias, muusika kuulamist jne. Kohustus määratakse kuni viieks õppenädalaks.
 9. tähtajaline keeld osaleda kooli päevakava ajast võistlustel, konkurssidel jne;
 10. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 11. kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;
 12. tähtajaline keeld võtta osa õppetundide välisest tegevusest koolis (nt kooli poolt pakutavad huviringid, loengud, üritused, väljasõidud jne);
 13. tähtajaline kohustus võtta osa õppetundide välisest tegevusest koolis (nt nõustamine, konsultatsioonid);
 14. õppenõukogu otsusega kuni viie õppepäeva pikkune (ühe perioodi kohta) õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 

70. Mõjutusmeetmeid võib kool rakendada kooli kodukorra mittetäitmisel. Rakendatav mõjutusmeede sõltub rikkumise iseloomust ja raskusest. Esmaseid mõjutusmeetmeid võib rakendada koolitöötaja lähtudes kooli kodukorrast ja headest tavadest. Tõsisemaid mõjutusmeetmeid võib rakendada üksnes kooli direktori ja/või õppedirektori teadmisel ja heakskiidul, taolise mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilase vanemat otsuse langetamise järel e-päeviku kaudu. Nutiseadme loovutamise ja selle kestuse määrab kooli juhtkonna koosolek. Selle mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat otsuse langetamise järel e-päeviku kaudu. 

71. Probleemid ja arusaamatused lahendatakse samal tasandil, millel need tekkisid, näiteks õpilane-õpetaja. Kui eesmärki ei saavutata, arutatakse probleemi järgmisel tasandil - kooli juhtkond, õppenõukogu või hoolekogu. Arutellu kaasatakse ka õpilane ja vajadusel õpilase vanem. 

72. Kooli poolt rakendatavad tugimeetmed on järgmised:

 1. tugispetsialisti teenuse osutamine (sotsiaalpedagoogi teenus, psühholoogi teenus, eripedagoogi teenus;)
 2. õpilase nõustamine 
 3. pere nõustamine (vestlus)
 4. ümarlaud 
 5. individuaalse õppekava rakendamine 
 6. õpilasele erikava loomine (nt. käitumise tugikava, erikava pikemaajalisest puudumisest tingitud õpilünkade või järelevastamiste toetamiseks või teised toetavad  tugikavad  jms). 
 7. õpilase suunamine talentse, andeka õppija tugiprogrammi 
 8. õpilase suunamine  õpiabirühma
 9. Õpilase suunamine toetavasse grupitegevusse
 10. õpilase suunamine   kooli juures tegutsevasse huviringi
 11.  õpilasele õppenõustaja, usaldusisiku  määramine

73. Õpilasele on kooli poolt rakendatavad tugimeetmed kohustuslikud. 

XIV. Õpilase koolist väljaarvamise kord

74. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, kui 

 1. õpilane on täitnud kooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
 2. õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse (piiratud teovõimega õpilase puhul);
 3. õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem ei ole esitanud hiljemalt 30. juuniks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
 4. õpilane rikub raskelt ja/või korduvalt kooli kodukorda2, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
 5. õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
 6. õpilane ei saa gümnaasiumis õppetööga hakkama:
 • a. kui õpilasele on ühe õppeaasta jooksul välja pandud enam kui viis mitterahuldavat kursusehinnet.
 • b. kui õpilane on ammendanud oma järelevastamise võimalused ja tal on õppeaasta 20. juuniks mõni kursusehinne mitterahuldav.

75. Õpilase koolist väljaarvamisel kodukorra §54 punktide 4.-6. alusel võtab direktor arvesse õppenõukogu vastavasisulist põhjendatud ja kaalutletud otsust.

76. Enne väljaarvatud õpilase dokumentide kättesaamist tuleb koolile tagastada kooli vara (õpilaskapi võti, õpikud, raamatud jne). Kooli vara tagastamist kontrollib ning õpilasele väljastab dokumendid kooli direktor või juhiabi. 

 

1 Lähiõpe - traditsiooniline õppevorm, eelkõige ainetund klassiruumis. Kaugõpe - distantsõpe ehk koolipäeva ainetundide läbiviimine digiõppe vahendeid kasutades.

2 Raske kodukorra rikkumisena tuleb mõista kodukorra rikkumist, kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis. Korduva kodukorra rikkumise all tuleb mõista seda, kui õpilasele on rohkem kui ühel korral avaldatud direktori käskkirjaga noomitus kooli kodukorra rikkumise eest.

KINNITATUD
direktori 7.09.2022
käskkirjaga nr
1-2/22/6

 

I. Kodukorra olemus

1. Kodukord on reeglite raamistik, mille järgi toimub Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi Vabaduse Kooli (edaspidi: kool)  igapäevaelu. 

2. Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi kodukord lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi põhimäärusest ja teistest kooli kodukorda puudutavatest õigusaktidest. Lisaks arvestab kooli kodukord kooli põhiväärtuste, üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega. 

3. Kodukord kehtib kooli territooriumil ja/või kooli korraldatud õppetöös, üritustel ja ettevõtmistel, mis toimuvad väljaspool kooli territooriumit. Kooli territooriumiks loetakse: 

 1. kooli füüsiline territoorium ehk õppehooned aadressil Endla 13 / Lõkke 5, Tallinn; 
 2. territoorium ja ruumid, kus toimuvad Vabaduse Kooli õppekava järgsed ringid ja tunnid (nt kehalise kasvatuse tunnid, õppekäigud); 
 3. kooli virtuaalterritoorium (kooli koduleht, kooli õppeinfosüsteem, kooli poolt hallatavad sotsiaalmeedia kontod ja grupid jne). 

4. Kooli kodukorra kehtestab direktor. Kodukorra ja sellesse tehtavad muudatused arutavad läbi koolitöötajad ja esitavad enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks õpilasesindusele ja hoolekogule. 

5. Kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (edaspidi: koolipere liikmed)  täitmiseks kohustuslik.

II. Üldised põhimõtted

6. Vabaduse Kooli põhiväärtused on:

 1. HOOLIVUS enese, teiste ja ümbritseva keskkonna suhtes, aktsepteerimine ja sallivus enese ja teiste erinevuste ja sarnasuste suhtes;
 2. PÜHENDUMINE oma ettevõtmistele, eesmärkidele ja kaaslastele;
 3. Demokraatlik KOOSTÖÖ jagades põhiväärtusi, infot, oskusi ühiste eesmärkide saavutamiseks;
 4. VÄÄRIKUS olles viisakas ja võttes vastutuse oma suhtumise, käitumise ja tegutsemise eest;
 5. INNOVAATILISUS ja ARENG julgus katsetada ja eksida, sihte seada ja saavutada. 

Kooli igapäevaelu, õppetöö ning õppetundide välise tegevuse läbiviimise oluline eesmärk ja kriteerium on toimida kooskõlas Vabaduse Kooli põhiväärtustega. 

7. Vabaduse kooli õpe toimub Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Eesti põhikooli riikliku õppekava ja Gümnaasiumi riikliku õppekava kohaselt. 

8. Vabaduse kooli töökeel on eesti keel. 

9. Kooli ametlik suhtluskanal koolipere liikmete vahel on e-päevik (veebipõhine õppeinfosüsteem). Täiendavate infokanalitena kasutatakse kooli veebilehte, e-posti, sotsiaalmeedia võrgustikke, kooli infotelereid ja suulist info jagamist koolipere liikmetele. 

10. Igal koolipere liikmel (koolitöötaja, õpilane, lapsevanem) on e-päevikus oma personaalne kasutajakonto. Iga õpilane ja õpetaja külastab e-päevikut vähemalt üks kord koolipäevas. 

11. Koolipere liikmel on õppedirektori loal õigus kasutada õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Kasutaja suhtub kooli varasse hoolivalt ja tagastab kooli väljastatud vahendid õigel ajal.

12. Ruumide, vahendite heakorra ja otstarbepärase kasutamise eest vastutab ürituse korraldaja. 

13. Eriotstarbelistes ruumides (tehnoloogia-, kunsti-, keemiakabinet jne) kehtivad nende kasutamiseks eraldi korrad. Ruumi kasutamise kord on välja pandud ruumis nähtaval kohal. 

14. Kooli autoparklasse tohib autosid parkida ainult kooli direktori või õppedirektori antud loaga.

III. Käitumise põhireeglid

15. Koolipere liige suhtleb teistega viisakalt ja teist inimest arvestavalt, sealjuures:

 1. Ainetunnis (ja õppekäigul jne) pühendub õppimisele ega sega oma käitumisega (valjusti rääkimine, klassiruumis ilma loata ringi liikumine jne) tundi. 
 2. Austab teiste inimeste omandit (sh virtuaalomandit). 
 3. Ei kasuta vulgaar- ja vandesõnu ega seesuguse tähendusega käemärke; 
 4. Tervitab teisi koolipere liikmeid ja kooli külalisi; 
 5. Väldib teistega suhtlemisel solvamist, kiusu, sõnalist ja füüsilist vägivalda.

16. Koolipere liige on välimuselt ja riietuselt korrektne, sealjuures:

 1. Kannab koolis vahetusjalatseid;
 2. Jätab üleriided garderoobi;
 3. Eririietust ja kaitsevahendeid nõudvates tundides kannab eririietust ja kaitsevahendeid (näiteks kehalise kasvatuse tunnis spordirõivaid, keemia tunnis vajadusel kitlit ja kaitseprille jne)
 4. Ei kanna koolimajas peas mütsi ega kapuutsi; 
 5. Väärikatele sündmustele (nt eksam, aktus) tulles kannab esinduslikku riietust. 

17. Koolipere liige austab enda ja teiste aega, sealjuures:

 1. Tuleb kooli õigeaegselt koolipäeva alguseks (kell 8.45);
 2. Tuleb ainetundi ja üritustele õigeaegselt ehk vähemalt 5 minutit enne tunni või ürituse algust;
 3. Peab kinni oma lubadustest ilmuda kokkulepitud kohtumisele (konsultatsioon, järelevastamine, nõustamine, koosolek, osalemine töögrupis jne).
 4. Viibib kohal seni, kuni koolipäev, ainetund, üritus jne kestab. 

18. Koolipere liige järgib sööklas käitumise reegleid, sealjuures:

 1. Puhvetit võib kasutada õpilane kõikidel vahetundidel;
 2. Õpilased järgivad lauakombeid, kultuurse käitumise reegleid, ei söö püsti seistes, koridorides ega klassis õppetundide ajal;
 3. Õpilased ei vii toitu sööklast välja;
 4. Toidukord registreeritakse õpilase elektroonilise õpilaspiletiga;
 5. Õpilased tulevad sööklasse lõunat sööma õpetaja saatel, õpetajad suunavad õpilasi ja jälgivad sööklas korda.
 6. Koolisööklas ei kasutata mobiiltelefone.

19. Koolipere liige kasutab kooli vara ja ruume heaperemehelikult ja säästlikult, kõrvaldab endast jäänud kasutamisjäljed, hoolitseb kooli vara korras säilimise eest ja tagastab talle kasutada antud kooli vara (nt õpikud, arvuti jne) õigeaegselt ja heas korras. 

20. Koolipere liige hüvitab koolile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju (piiratud teovõimega õpilase puhul hüvitab kahju tema vanem või seaduslik esindaja.

21. Õpilane ei tohi koolipäeva jooksul kasutada mobiiltelefoni ega mistahes nutiseadet. Mobiiltelefonid jt nutiseadmed on koolipäeva jooksul välja lülitatud või hääletul režiimil õpilase kotis või mujal õppetööst väljaspool. Õpilane võib koolipäeva jooksul nutiseadet kasutada ainult õpetaja korraldusel õppe-eesmärgil või selleks ettenähtud ajal ja kohas. 

22. Igale õpilasele annab kool õpilaspileti. Õpilaspilet on õpilase õppimist tõendav dokument, mida õpilane kannab igal koolipäeval kaasas. Õpilaspilet on kasutatav kooli sisenemisel ja väljumisel ukse avamiseks, sööklas koolilõuna õiguse tuvastamiseks, kooli raamatukogus isiku tuvastamiseks ja ühistranspordis sõiduõiguse tuvastamiseks.

23. Koolipere liige austab koolimaja heakorda tagavate, toitlustusteenust pakkuvate jt inimeste tööd, prügi vms märkamisel viskab selle õigesse prügikasti. 

24. Koolipere liige kohtub kõrvaliste isikutega (nt teises koolis õppivad sõbrad) väljaspool kooli territooriumi. Kõrvalised isikud võivad koolis viibida ainult kooli juhtkonna liikme loal. 

25. Koolipere liige aitab kaasa kooli igapäevaelu sujuvuse tagamisele.
 

IV. Koolipäeva ja õppe korraldus

26. Koolimaja on koolipäevadel avatud esmaspäevast neljapäevani 7.00-20.00, reedeti 7.00-19.00.

27. Koolipäeva korraldus:

28. Õppetegevust (8.45-16.40)  reguleerib tunniplaan, mis on kättesaadav kooli kodulehel. 

29. Muudatusi koolipäeva korralduses teeb kooli juhtkond õppedirektori ja/või õppejuhi korraldusel. 

30. Koolis tähistatakse pidulikult Eesti Vabariigi tähtpäevi ja riigipühasid. Teiste tähtpäevade tähistamine on toodud kooli üldtööplaanis või otsustatud juhtkonna poolt. 

31. Ainetund on esmane ja väga väärtuslik juhendatud õppimise vorm. Kõik, kes peavad tunnis olema, jõuavad tundi õigeaegselt ja viibivad seal selle lõpuni. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja. Ainetund võib toimuda lähi- või kaugõppena1 või nende kombinatsioonis. 

32. Ainetunnis toimuvas õppetöös kasutatakse tunni eesmärkide saavutamiseks õpetaja valitud meetodeid ja õppevahendeid. Õpetaja lähtub meetodite ja õppevahendite valikul kooli põhieesmärgist, põhikooli riikliku õppekava,  gümnaasiumi riikliku õppekava ja kooli õppekava eesmärkidest.

33. Vabaduse Koolis võib õppe läbiviimiseks rakendada korralist või erakorralist distantsõpet. 

 1. Korraline distantsõpe toimub kooli aastaplaanis kokkulepitud ajal. 
 2. Erakorralisele distantsõppele ülemineku otsustab kooli direktor, kes on eelnevalt otsuse kooskõlastanud koolipidajaga ning vastava riigiametkonnaga (Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, RKAS jne). Otsus vormistatakse käskkirjaga. Otsus, selle kehtivuse aeg ja selle põhjused edastatakse õpilastele, töötajatele ja vanematele kirjalikult kooli veebilehe ja e-päeviku kaudu.
   

V. Õpilase õigused ja kohustused

34. Vabaduse Kooli õpilasel on õigus: 

 1. kujundada endale valikkursuste kaudu huvidele ja võimetele vastav õppekava;
 2. võtta osa õppetööst;
 3. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi;
 4. saada esmast meditsiinilist ja psühholoogilist abi;
 5. saada karjäärinõustamist;
 6. osaleda kooli päevakavas ette nähtud õppekavavälises tegevuses;
 7. luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös arvestades õigusaktides sätestatut;
 8. saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
 9. valida õpilasesindust ja saada sinna valituks;
 10. osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
 11. pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. 

35. Vabaduse Kooli õpilane on kohustatud:

 1. käima igapäevaselt koolis ja osalema õppetöös kooli tunniplaani ning õppekorralduse kohaselt;
 2. tunnis õppima ehk täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
 3. vastavalt õpetaja loale ja korraldusele kasutama või mitte kasutama tundides nutiseadmeid ja teisi elektroonikaseadmeid (nt kõrvaklapid);
 4. tagama tunnis töörahu ehk hoiduma kaasõpilaste ja õpetaja segamisest;
 5. täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
 6. suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
 7. täitma kooli kodukorda;
 8. hoidma kooli head mainet;       
 9. järgima tervislikke eluviise;
 10. hoidma kooli kasutuses olevat vara;
 11. tagastama koolist lahkumise korral koolile kuuluva vara, st õpikud, raamatud jne.  

VI. Koolitöötaja õigused ja kohustused

36. Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglites, ametijuhendis ja töölepingus. 

VII. Õpilase vanema õigused ja kohustused

37. Õpilase vanemal on õigus:

 1. saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
 2. teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
 3. taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
 4. otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
 5. osaleda vanemate koosolekul;
 6. kuuluda hoolekogusse;
 7. pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. 

38. Õpilase vanemal on kohustus võimaldada ja soodustada õpilase osalemist õppes, sealhulgas:

 1. luua oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2. liituda veebipõhise õppeinfosüsteemiga Stuudium ning külastada seda regulaarselt. Stuudium on esmane infovahetuskanal kooli, lapsevanema ja õpilase vahel;
 3. esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutumisest;
 4. tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
 5. teha kooliga koostööd “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras. 
 6. kasutada meetmeid, mida kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus talle pakub;
 7. pöörduda kooli ettepanekul koolivälise erialaspetsialisti poole (nt Rajaleidja keskusse, jne). 

VIII. Õppest puudumine ja sellest teavitamise kord

39. Vabaduse Kooli tegevuse eesmärk on pakkuda õpilasele võimalust omandada heatasemeline põhi- või keskharidus tema individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas. Kool saab seda teha ja vastutada pakutava õppe kvaliteedi eest ainult koolikeskkonnas pakutavas õppekava järgses õppes. See toimub eelkõige ainetundide ja muu õppekavas kirjeldatud tegevuse kaudu, mistõttu kool keskendub eelkõige õpilaste koolis käimisele, mitte aga puudumistele ja nende põhjendamisele. 

40. Vabaduse Kooli õpilane osaleb koolikeskkonnas toimuvas õppes. Õppes osalemine on alus õppematerjali omandamiseks. Koolist puudumine võib tähendada õpilasele olulisi raskusi õppematerjali omandamisel ning õpitulemuste saavutamisel. Selle tõttu on iga meie koolipere liikme eesmärk ja ülesanne toetada õppe toimumist ning iga õpilase osalemist selles. 

41. Vabaduse Kooli 7.-9. klassi õpilasel on seadusjärgne kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Kohustus ei ole täidetud, kui õpilane puudub õppest mõjuva põhjuseta.

42. Hilinemine ainetundi 15 minutit või rohkem on puudumine. 

43. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: 

 1. Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
 2. Läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
 3. Olulised perekondlikud põhjused;
 4. Kooli loal kooli esindamiseks või selleks ettevalmistumiseks. 

44. Lapsevanem on kohustatud õpilase puuduma jäämisest ja selle põhjustest kooli teavitama Stuudiumi vahendusel hiljemalt puudumise esimesel päeval kella 16.00-ks. 

45. Pikemate puudumiste kohta (reis, treeninglaager vms) tuleb lapsevanemal esitada avaldus õppedirektorile vähemalt kaks nädalat enne puudumise algust. Koolil on õigus avaldus rahuldamata jätta. 

46. Õpetaja märgib puudujad tunni alguses e-päevikusse (e-päeviku märge “P” ehk “puudus”). 

47. Õpilase puudumisi jälgivad õpilane ise, õpilase vanem, õpilase klassijuhataja, aineõpetaja, vajadusel kooli tugimeeskond ja juhtkond. Õpilase klassijuhatajal, tugimeeskonnal ja kooli juhtkonnal on õigus küsida õpilaselt ja tema vanemalt puudumise kestust ja põhjuseid. Puudumise põhjendatust hindab klassijuhataja, vajadusel õppejuht. Mitmekordse või sagedase puudumise korral või puudumiste mustri tekkimisel arutab õpilase klassijuhataja puudumisi õpilase ja tema vanemaga, vajadusel ka tugimeeskonna liikmega ja kooli juhtkonnaga.  

48. Koolil on õigus ja kohustus taotleda õpilase puudumise korral õpilase vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

49. Puudumine õppetööst ei vabasta õpilast õppematerjali omandamise kohustusest. 

50. Puudumiste korral võib kool rakendada õpilasele kodukorras loetletud  tugi- ja mõjutusmeetmeid. 

51. Pikemaajalisel õppest puudumisel, koostatakse õpilasele järelevastamise kava. Kava koostamise korraldab õppejuht. 

IX. Hindamisest ja õpilase arengust teavitamine

52. Kool teavitab õpilast ja vanemat hindamise korraldusest kooli veebilehe, lastevanemate koosoleku, õpilaste üldkogunemise ja arenguvestluste kaudu. 

53. Kool teavitab õpilast ja vanemat hindamisest ja õpilase arengust e-päeviku ja individuaalvestluste (sh arenguvestlus) kaudu. 

X. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine, juhtumist teavitamise ning selle lahendamise kord

54. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutab kogu koolipere. 

55. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks: 

 1. tuleb hoiduda kaasinimeste suhtes vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamisest; 
 2. koolis tehtud pilte ja salvestisi ei laeta internetti üles ega jagata muul moel ilma kohalolijate (piltidele või salvestisele jäänud inimeste) nõusolekuta; (pool)avalike suurürituste puhul, näiteks aktused, konverentsid, võistlused, õppepraktikad ja -käigud vms, on piltide või salvestiste tegemine ja jagamine lubatud vaid korraldaja nõusolekul; 
 3. on kohustus järgida turvalisuse tagamise põhimõtteid. Kooli territooriumil ei kanta kaasas turvalisust ohustavaid esemeid: külm- ja tulirelvi, kemikaale, illegaalseid sõltuvusaineid, alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh sigaretid, e-sigaretid, mokatubakas jne) jne. Tajudes ohtu kellegi füüsilisele või vaimsele turvalisusele, on koolitöötajal kohustus vajadusel kutsuda kohale politsei või nimetatud esemed konfiskeerida ja anda hoiule juhtkonna kätte (või politseinikule). Keelatud eseme omajal on kohustus see koolitöötajale loovutada. Konfiskeeritud ja koolis hoiustatud esemed tagastatakse täisealisele õpilasele või lapsevanemale pärast vestlust juhtkonna esindajaga; 
 4. väärisesemete, raha jm jätmine garderoobi või mujale kooli ruumidesse on omal vastutusel ehk kool ei vastuta omaniku hooletuse tõttu kaduma läinud esemete eest.

56. Õpilaste, koolitöötajate ja/või külaliste vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitatakse viivitamatult kohal viibivat koolitöötajat. Kooli õppedirektor või tema poolt volitatud isik teavitab vajadusel nimetatud olukorrast õpilase vanemat, vastavat ametiasutust ja/või korrakaitseorganit ning kutsub vajadusel kohale arstiabi, kui ohu märkajad pole seda juba teinud. 

57. Kooli tugimeeskonna liikmed toetavad õpetajaid keerulistes olukordades, jälgivad õpilase arengut kaasates õpetajaid, lapsevanemaid ja vajadusel teisi spetsialiste ning nõustavad õpilast ja/või tema peret õppekorralduslikes küsimustes.

58. Probleemid ja arusaamatused lahendatakse samal tasandil, millel need tekkisid, näiteks õpilane-õpetaja. Vahendajana võib läbirääkimistesse kaasata klassijuhataja ja/või tugimeeskonna liikme. Arutellu kaasatakse ka õpilane, vajadusel vanem või ametlik esindaja. Kui eesmärki ei saavutata, arutatakse probleemi järgmisel tasandil – kooli juhtkonnaga, õppenõukogus või hoolekogus. 

59. Tervise- ja turvalisuse kaalutlustel on kooli juhtkonnal õigus suunata kool osalisele või täielikule juhendatud kaugõppele. Otsuse tegemisel arvestatakse konkreetset olukorda ja vastava valdkonna spetsialistide arvamust. Otsus kooskõlastatakse kooli pidajaga, välja arvatud akuutse kriisi korral. 

60. Ohuolukorras käitumise üldised juhised on esitatud „Vabaduse Kooli hädaolukorra lahendamise plaanis“.

XI. Jälgimisseadmestiku kasutamine 

61. Kooli hoones ja välisterritooriumil kasutatakse pilti salvestavat jälgimisseadmestikku, mis töötab ööpäev läbi. 

62. Jälgimisseadmestiku on paigaldanud ja seda haldab lepingujärgselt kehtiva tegevusloaga turvafirma.

63. Jälgimisseadmestik on salvestav, salvestusi säilitatakse kuni kolm kuud. Õpilaste, koolitöötajate, külaliste ja/või kooli ruume ja vara ohustavaid intsidente kajastavaid videosid säilitatakse kuni intsidendi menetlemise lõpuni.

64. Jälgimisseadmestikku võib kasutada Vabaduse Kooli hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

65. Juurdepääsuõigus jälgimisseadmestiku otsepildile ja salvestitsele on kooli direktoril, õppedirektoril ja administraatoril. Jälgimisseadmestiku salvestisi edastatakse kolmandatele isikutele üksnes seadusega ettenähtud juhtudel. 

XII. Õpilase tunnustamine 

66. Silmapaistvate õpitulemuste eest võib õpilast tunnustada kiituskirja ja kuld- või hõbemedaliga vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele nr 37 (9.8.2010).

67. Kool tunnustab õpilast silmapaistvate õpitulemuste, kooli esindamise, isiklike saavutuste ja heateo eest.

68. Koolipoolne tunnustus on 

 1. heakskiitev pilk;
 2. suuline kiitus;
 3. Kirjalik kiitus e-päevikus;
 4. saavutuse teemaline uudis kooli infokanalites;
 5. kingitus või meene;
 6. Vabaduse Kooli tänukiri kooli esindamise eest;
 7. Vabaduse Kooli igavene tänu.

XIII. Tugi- ja mõjutusmeetmed

69. Kooli poolt rakendatavad mõjutusmeetmed on järgmised:

Esmased mõjutusmeetmed:

 1. etteheitev pilk;
 2. suuline märkus;
 3. kirjalik märkus e-päevikus;
 4. konflikti osapoolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 5. õpilase käitumise ja/või õppeedukuse arutamine tema enda ja/või tema vanemaga.

  Tõsisemad mõjutusmeetmed:
 6. õpilase käitumise ja/või õppeedukuse arutamine osapoolte ümarlaual (õpilane, vanem, aineõpetaja, mentor, õpilasnõustaja, kooli juhtkonna liige).
 7. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine. Kooli hoiule võetud esemed hoiustatakse kooli seifis ning tagastatakse õpilasele või tema vanemale pärast koolipäeva lõppu;
 8. õpilase kohustus anda kooli tundide ajaks hoiule mobiiltelefon vm nutiseade või sellega liidenduv seade (nt kõrvaklapid), mis võimaldab reaalajas suhtlemist omavahel või sotsiaalmeedias, muusika kuulamist jne. Kohustus määratakse kuni viieks õppenädalaks.
 9. tähtajaline keeld osaleda kooli päevakava ajast võistlustel, konkurssidel jne;
 10. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 11. kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;
 12. tähtajaline keeld võtta osa õppetundide välisest tegevusest koolis (nt kooli poolt pakutavad huviringid, loengud, üritused, väljasõidud jne);
 13. tähtajaline kohustus võtta osa õppetundide välisest tegevusest koolis (nt nõustamine, konsultatsioonid);
 14. õppenõukogu otsusega kuni viie õppepäeva pikkune (ühe perioodi kohta) õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 

70. Mõjutusmeetmeid võib kool rakendada kooli kodukorra mittetäitmisel. Rakendatav mõjutusmeede sõltub rikkumise iseloomust ja raskusest. Esmaseid mõjutusmeetmeid võib rakendada koolitöötaja lähtudes kooli kodukorrast ja headest tavadest. Tõsisemaid mõjutusmeetmeid võib rakendada üksnes kooli direktori ja/või õppedirektori teadmisel ja heakskiidul, taolise mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilase vanemat otsuse langetamise järel e-päeviku kaudu. Nutiseadme loovutamise ja selle kestuse määrab kooli juhtkonna koosolek. Selle mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat otsuse langetamise järel e-päeviku kaudu. 

71. Probleemid ja arusaamatused lahendatakse samal tasandil, millel need tekkisid, näiteks õpilane-õpetaja. Kui eesmärki ei saavutata, arutatakse probleemi järgmisel tasandil - kooli juhtkond, õppenõukogu või hoolekogu. Arutellu kaasatakse ka õpilane ja vajadusel õpilase vanem. 

72. Kooli poolt rakendatavad tugimeetmed on järgmised:

 1. tugispetsialisti teenuse osutamine (sotsiaalpedagoogi teenus, psühholoogi teenus, eripedagoogi teenus;)
 2. õpilase nõustamine 
 3. pere nõustamine (vestlus)
 4. ümarlaud 
 5. individuaalse õppekava rakendamine 
 6. õpilasele erikava loomine (nt. käitumise tugikava, erikava pikemaajalisest puudumisest tingitud õpilünkade või järelevastamiste toetamiseks või teised toetavad  tugikavad  jms). 
 7. õpilase suunamine talentse, andeka õppija tugiprogrammi 
 8. õpilase suunamine  õpiabirühma
 9. Õpilase suunamine toetavasse grupitegevusse
 10. õpilase suunamine   kooli juures tegutsevasse huviringi
 11.  õpilasele õppenõustaja, usaldusisiku  määramine

73. Õpilasele on kooli poolt rakendatavad tugimeetmed kohustuslikud. 

XIV. Õpilase koolist väljaarvamise kord

74. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, kui 

 1. õpilane on täitnud kooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
 2. õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse (piiratud teovõimega õpilase puhul);
 3. õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem ei ole esitanud hiljemalt 30. juuniks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
 4. õpilane rikub raskelt ja/või korduvalt kooli kodukorda2, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
 5. õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;
 6. õpilane ei saa gümnaasiumis õppetööga hakkama:
 • a. kui õpilasele on ühe õppeaasta jooksul välja pandud enam kui viis mitterahuldavat kursusehinnet.
 • b. kui õpilane on ammendanud oma järelevastamise võimalused ja tal on õppeaasta 20. juuniks mõni kursusehinne mitterahuldav.

75. Õpilase koolist väljaarvamisel kodukorra §54 punktide 4.-6. alusel võtab direktor arvesse õppenõukogu vastavasisulist põhjendatud ja kaalutletud otsust.

76. Enne väljaarvatud õpilase dokumentide kättesaamist tuleb koolile tagastada kooli vara (õpilaskapi võti, õpikud, raamatud jne). Kooli vara tagastamist kontrollib ning õpilasele väljastab dokumendid kooli direktor või juhiabi. 

 

1 Lähiõpe - traditsiooniline õppevorm, eelkõige ainetund klassiruumis. Kaugõpe - distantsõpe ehk koolipäeva ainetundide läbiviimine digiõppe vahendeid kasutades.

2 Raske kodukorra rikkumisena tuleb mõista kodukorra rikkumist, kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis. Korduva kodukorra rikkumise all tuleb mõista seda, kui õpilasele on rohkem kui ühel korral avaldatud direktori käskkirjaga noomitus kooli kodukorra rikkumise eest.

õppetöö

tegevused

selgitus

 

7.30-9.30

hommikusöök

 

8.00-8.50

konsultatsioonid, õpiabi ja nõustamine

8.45

 

koolipäeva algus

9.00-16.40

 

õppetegevus 

 

11.30-13.30

lõunasöök (vastavalt klassi tunniplaanile)

 

15.00-18.30

konsultatsioonid, õpiabi, nõustamine

 

16.00-18.30

huvitegevus