Õppetöö

ÜldtööplaanTallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi
Vabaduse Kooli
üldtööplaan 2022/2023 


Vabaduse Kool on üldhariduskool, mis on loodud 2022. aastal Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikele haridustee jätkamiseks. Koolis saab omandada põhihariduse põhikooli III kooliastmes (7.-9. klass) ja üldkeskhariduse gümnaasiumis (10.-12. klass). 

Vabaduse Kooli missioon on toetada ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda, aidata kaasa eesti keelt võõrkeelena õppivate õpilaste ladusa riigikeele oskuse omandamisele ja tagada nende mitmekeelsus, luues sellega kooli lõpetanutele laiemad võimalused ja suurema vabaduse valikuteks edasises elus.

Vabaduse Kooli visioon: Vabaduse Kool on sisserändajatele loodud hariduskeskus, mis pakub kvaliteetset eestikeelset üldharidust. Vabaduse Kooli lõpetaja on julge, uudis- ja õpihimuline, haritud ja aktiivne ühiskonnaliige, kes oskab kujundada oma õpiteed. 

Esimese õppeaasta fookuses on:

ÕPILASE TASAND

 1. Vabaduse Koolis on turvaline ja õppimist soodustav keskkond.

 2. Esimese õppeaasta jooksul saavutatakse eesti keele oskus õppimiseks vajalikul tasemel.

 3. Õpilased on motiveeritud õppima ja tundma teisi keeli ja kultuure.

 4. Õpilane teadvustab, et õppimine Vabaduse Koolis on väärtuslik võimalus omandada kvaliteetne haridus Eesti õppekava järgi osaliselt ukraina keeles.

 

MEESKONNA TASAND

 1. Vabaduse Kooli meeskonnaliige on pädev, koostöine, arengule suunatud ja kannab edasi kooli väärtusi.

 2. Vabaduse Kooli meeskonnaliige panustab aktiivselt kooli edendamisse ja vastutab endale seatud tööprotsessi kavandamise, läbiviimise ja tulemuslikkuse eest.

 3. Iga Vabaduse Kooli meeskonnaliige tunneb ennast toetatuna.

 

KOOLI TASAND

 1. Loodud on ühtne ja toimiv koolikultuur, mis on selge ja arusaadav kõigile koolipere liikmetele.

 

KOGUKONNA TASAND

 1. Kõik koolipere liikmed (õpilased, meeskond, lastevanemad) osalevad kooli töös.

 2. Vabaduse Kool toetab õpilaste perekondi, luues õpilastele tingimused saada kvaliteetset haridust ja tutvustades lastevanematele Eesti haridusmaastiku põhimõtteid ja võimalusi.

 

PARTNERITE TASAND

 1. Vabaduse Kool osaleb aktiivselt riigikoolide võrgustiku töös.

 2. Vabaduse Kool teeb aktiivset koostööd partneritega, et luua õpilastele ja meeskonnale mitmekülgsemad õppe- ja arenguvõimalused ning toetada kooli kogukonda.

 

Käesolevad eesmärgid toetatakse koolis järgmiste sündmustega*:

Kuupäev

Sündmus

Sihtgrupp

Vastutaja

August 2022

     

09.08-10.08

Meeskonna üritus: Eesti Haridussüsteem

Terve meeskond

Õppedirektor

16.08

Ainesektsioonide kohtumine koos mentoriga

Õpetajad

Mentorid

17.08

"Hindamise hingeelu" Erkki Piisang

Terve meeskond

Õppejuht

19.08

Kuidas töötada sõjapõgenike noortega? Dima Zicer

Terve meeskond

Õppedirektor

22.08

Aktiivõppe meetodid eesti keele õpetajatele. Mare Kitsnik

Eesti keele õpetajad

Õppedirektor

24.08

"Kuidas teha oma tunnid huvitavamaks?" Mängujõud. Aleksei Razin

Terve meeskond

Õppedirektor

24.08

Keelekümbluse ABC. Tatjana Baum-Valgmaa

Õpetajad

Õppedirektor

26.08

Ainesektsioonide kohtumine koos mentoriga

Õpetajad

Mentorid

29.08

Üldkoosolek

Terve meeskond

Õppedirektor, õppejuht

29.08

Seminar klassijuhatajatele

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

29.08

Lastevanemate koosolek

VK lapsevanemad

Õppedirektor, kogukonnajuht

30.08

LAK bioloogia mentorlus. Anu Parts

Bioloogia ja inimeseõpetuse õpetaja

Õppejuht

30.08

Opiqu koolitus

Õpetajad

Õppejuht

30.08

Kooli kommunikatsioon: Google ja Slack

Terve meeskond

Kommunikatsioonijuht

September 2022

     

01.09

Vabaduse kooli pidulik aktus

Koolipere

Õppedirektor, huvijuht

01.09

Matemaatika mentorlus - Julia Martsinkevitš

Matemaatika õpetajad

Õppejuht

13.09

Füüsika mentorlus - Boris Gordon

Füüsika õpetajad

Õppedirektor

19.09

SPIN- tutvustus klassides

Õpilased

Tugimeeskonnajuht

21..09

VEPA- käitumisoskuste mäng

Terve meeskond

Tugimeeskonnajuht

29.09

Ненасильницька комунікація. Як вказати учневі його помилки без тиску. Kristina Babenko

Ukraina õpetajad

Õppedirektor

Oktoober 2022

     

24.10-30.10

I koolivaheaeg

   

24.10

KiVa baaskoolitus

Terve meeskond

Tugimeeskonna juht

25.10

Ainesektsioonide kohtumised

Õpetajad

Mentorid

25.10

Klassijuhatajate toetamine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

26.10

Digitahvli ja arvuti töökoha koolitus; Stuudium

Õpetajad

IT-juht, haridustehnoloog

November 2022

     

07.11

Kovisioon eesti keeles. Ada Kesonen

Terve meeskond

Õppedirektor

09.11

Kovisioon vene keeles

Terve meeskond

Õppedirektor

08.11-10.11

Ettevõtlusõpe põhikoolis

9.klassid

Õppedirektor

16.11

LAK-õppe  koolitus. Anu Parts, Anne Kloren

Eesti õpetajad

Õppedirektor

16.11

Ainekavade koostamine

Ukraina õpetajad

Õppejuht

16.11

Iseseisva õppimise päev

Õpilased

Õppejuht

17.11

Tutvumine Tallinna eesti keele majaga

Ukraina õpetajad

Õppedirektor

21.11

Klassijuhatajate

praktikum

Klassijuhatajad

Tugimeeskonna juht

21.11

Meestepäeva tähistamine

Koolipere

Huvijuht

26.11

Kodanikupäev

Õpilased

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad

30.11

Klassijuhatajate kohtumine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

Detsember 2022

     

01.12

Reaalainete õhtu Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Gümnaasiumi õpilased

Huvijuht

06.12

Bolt’i külastus

11.klass

Karjääriõpetajad

06.12

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

14.12

LAK-õppe koolitus

Eesti õpetajad

Õppedirektor

16.12

Diabeedikoolitus. Sirje Multram

10.klassi õpetajad

Õppejuht

16.12

Jõululaat

Terve koolipere

Kogukonnajuht

19.12

VK jõulupidu

Terve meeskond

Õppedirektor, juhiabi

19.12-21.12

Jõulunädal, jõuluüritused klassides

Õpilased

Õpetajad

22.12-08.01

II koolivaheaeg

   

Jaanuar 2023

     

03.01

Ainesektsioonide kohtumine

Õpetajad

Mentorid

03.01

Õppenõukogu

Õpetajad

Õppejuht

04.01

LAK-õppe  koolitus. Anu Parts, Anne Kloren

Eesti õpetajad

Õppedirektor

05.01

Digitehnoloogia kasutamine tundides

Õpetajad

Haridustehnoloog

05.01

Aktiivõppemeetodite seminar

Sotsiaalainete õpetajad

Kogukonnajuht

06.01

KiVa klassijuhatajate koolitus

Klassijuhatajad

Tugimeeskonna juht

18.01

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

23.01

Kovisioon

Terve meeskond

 

25.01

Klassijuhatajate toetamine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

25.01

KiVa meeskonna koolitus koos Räägu kooli KiVa meeskonnaga 

KiVa team

Tugimeeskonna juht

30.01

Kirjanduse päev

Terve kool

Kirjanduse õpetaja

Jaanuar-

veebruar

Loovtööde kirjutamine

9.klass

Õppejuht

Veebruar 2023

     

01.02

9. klassi valikeksami valimise tähtaeg

9.klass

Õppejuht

14.02

Sõbrapäeva tähistamine

Terve kool

Huvijuht

16.02

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

17.02

Karjääripäev

Gümnaasium

Kogukonnajuht

20.02-23.02

Eesti keele nädal

Terve kool

Eesti keele õpetajad

22.02

Klassijuhatajate toetamine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

23.02

Pidulik aktus EV aastapäeva puhul

Terve kool

Huvijuht, kogukonnajuht

27.02-05.03

III  koolivaheaeg

   

27.02

LAK-õppe koolitus. Anu Parts, Anne Kloren

Eesti õpetajad

Õppedirektor

28.02

Ainesektsioonide kohtumine

Õpetajad

Mentorid

28.02

Happy me (vestlejate koolitus)

Juhtkond

Õppedirektor

Märts 2023

     

01.03

Toimetulek viha ja agressiooniga koolis

Terve meeskond

Tugimeeskonna juht

Märts-mai

Arenguvestluste läbiviimine

Õpilased ja lapsevanemad

Õppedirekrit, õppejuht

Märts-aprill

9.kl Loovtööde esitamine

9.klass

Õppejuht

08.03

Naistepäeva tähistamine

Terve kool

Huvijuht

14.03

Emakeelepäeva tähistamine

Õpilased

Eesti keele õpetajad

16.03

Lastevanemate Kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

17.03

Karjääripäev

9.klassid

Kogukonnajuht

Aprill 2023

     

13.04

Lastevanemate Kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

24.04-30.04

IV koolivaheaeg

   

24.04

Toimetulek viha ja agressiooniga koolis

Terve meeskond

Tugimeeskonna juht

25.04

Happy me töötuba

Terve meeskond

Õppedirektor

26.04

Väljasõit Soome VK meeskonnaga, tutvumine Soome haridussüsteemiga

Terve meeskond

Õppedirektor

Mai 2023

     

09.05

Euroopa päeva tähistamine

Õpilased

Kogukonnajuht

11.05

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

26.05

Spordipäev

Õpilased

Liikumisõpetajad

26.05

Põhikooli eesti keele eksam

9.klass

Õppejuht

Juuni 2023

     

07.06

Põhikooli matemaatika eksam

9.klass

Õppejuht

09.06

Põhikooli valikeksam

9.klass

Õppejuht

12.06-14.06

Klassiüritused

Õpilased

Klassijuhatajad

14.06-31.08

V koolivaheaeg

   

16.06

2022/23 õppeaasta tagasidestamine

Terve meeskond

Õppedirektor

21.06

9.kl lõpuaktus

9.klass

Huvijuht

August 2023

     

30.08

Täiendava õppetöö kokkuvõte. Õppenõukogu. Õppeaasta lõpetamine.

   

* Lähtudes võimalikust epidemioloogilise- ja Ukraina sõja olukorrast võib sündmuskalendrisse tulla muudatusi.

Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi
Vabaduse Kooli
üldtööplaan 2022/2023 


Vabaduse Kool on üldhariduskool, mis on loodud 2022. aastal Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikele haridustee jätkamiseks. Koolis saab omandada põhihariduse põhikooli III kooliastmes (7.-9. klass) ja üldkeskhariduse gümnaasiumis (10.-12. klass). 

Vabaduse Kooli missioon on toetada ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda, aidata kaasa eesti keelt võõrkeelena õppivate õpilaste ladusa riigikeele oskuse omandamisele ja tagada nende mitmekeelsus, luues sellega kooli lõpetanutele laiemad võimalused ja suurema vabaduse valikuteks edasises elus.

Vabaduse Kooli visioon: Vabaduse Kool on sisserändajatele loodud hariduskeskus, mis pakub kvaliteetset eestikeelset üldharidust. Vabaduse Kooli lõpetaja on julge, uudis- ja õpihimuline, haritud ja aktiivne ühiskonnaliige, kes oskab kujundada oma õpiteed. 

Esimese õppeaasta fookuses on:

ÕPILASE TASAND

 1. Vabaduse Koolis on turvaline ja õppimist soodustav keskkond.

 2. Esimese õppeaasta jooksul saavutatakse eesti keele oskus õppimiseks vajalikul tasemel.

 3. Õpilased on motiveeritud õppima ja tundma teisi keeli ja kultuure.

 4. Õpilane teadvustab, et õppimine Vabaduse Koolis on väärtuslik võimalus omandada kvaliteetne haridus Eesti õppekava järgi osaliselt ukraina keeles.

 

MEESKONNA TASAND

 1. Vabaduse Kooli meeskonnaliige on pädev, koostöine, arengule suunatud ja kannab edasi kooli väärtusi.

 2. Vabaduse Kooli meeskonnaliige panustab aktiivselt kooli edendamisse ja vastutab endale seatud tööprotsessi kavandamise, läbiviimise ja tulemuslikkuse eest.

 3. Iga Vabaduse Kooli meeskonnaliige tunneb ennast toetatuna.

 

KOOLI TASAND

 1. Loodud on ühtne ja toimiv koolikultuur, mis on selge ja arusaadav kõigile koolipere liikmetele.

 

KOGUKONNA TASAND

 1. Kõik koolipere liikmed (õpilased, meeskond, lastevanemad) osalevad kooli töös.

 2. Vabaduse Kool toetab õpilaste perekondi, luues õpilastele tingimused saada kvaliteetset haridust ja tutvustades lastevanematele Eesti haridusmaastiku põhimõtteid ja võimalusi.

 

PARTNERITE TASAND

 1. Vabaduse Kool osaleb aktiivselt riigikoolide võrgustiku töös.

 2. Vabaduse Kool teeb aktiivset koostööd partneritega, et luua õpilastele ja meeskonnale mitmekülgsemad õppe- ja arenguvõimalused ning toetada kooli kogukonda.

 

Käesolevad eesmärgid toetatakse koolis järgmiste sündmustega*:

* Lähtudes võimalikust epidemioloogilise- ja Ukraina sõja olukorrast võib sündmuskalendrisse tulla muudatusi.

Kuupäev

Sündmus

Sihtgrupp

Vastutaja

August 2022

     

09.08-10.08

Meeskonna üritus: Eesti Haridussüsteem

Terve meeskond

Õppedirektor

16.08

Ainesektsioonide kohtumine koos mentoriga

Õpetajad

Mentorid

17.08

"Hindamise hingeelu" Erkki Piisang

Terve meeskond

Õppejuht

19.08

Kuidas töötada sõjapõgenike noortega? Dima Zicer

Terve meeskond

Õppedirektor

22.08

Aktiivõppe meetodid eesti keele õpetajatele. Mare Kitsnik

Eesti keele õpetajad

Õppedirektor

24.08

"Kuidas teha oma tunnid huvitavamaks?" Mängujõud. Aleksei Razin

Terve meeskond

Õppedirektor

24.08

Keelekümbluse ABC. Tatjana Baum-Valgmaa

Õpetajad

Õppedirektor

26.08

Ainesektsioonide kohtumine koos mentoriga

Õpetajad

Mentorid

29.08

Üldkoosolek

Terve meeskond

Õppedirektor, õppejuht

29.08

Seminar klassijuhatajatele

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

29.08

Lastevanemate koosolek

VK lapsevanemad

Õppedirektor, kogukonnajuht

30.08

LAK bioloogia mentorlus. Anu Parts

Bioloogia ja inimeseõpetuse õpetaja

Õppejuht

30.08

Opiqu koolitus

Õpetajad

Õppejuht

30.08

Kooli kommunikatsioon: Google ja Slack

Terve meeskond

Kommunikatsioonijuht

September 2022

     

01.09

Vabaduse kooli pidulik aktus

Koolipere

Õppedirektor, huvijuht

01.09

Matemaatika mentorlus - Julia Martsinkevitš

Matemaatika õpetajad

Õppejuht

13.09

Füüsika mentorlus - Boris Gordon

Füüsika õpetajad

Õppedirektor

19.09

SPIN- tutvustus klassides

Õpilased

Tugimeeskonnajuht

21..09

VEPA- käitumisoskuste mäng

Terve meeskond

Tugimeeskonnajuht

29.09

Ненасильницька комунікація. Як вказати учневі його помилки без тиску. Kristina Babenko

Ukraina õpetajad

Õppedirektor

Oktoober 2022

     

24.10-30.10

I koolivaheaeg

   

24.10

KiVa baaskoolitus

Terve meeskond

Tugimeeskonna juht

25.10

Ainesektsioonide kohtumised

Õpetajad

Mentorid

25.10

Klassijuhatajate toetamine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

26.10

Digitahvli ja arvuti töökoha koolitus; Stuudium

Õpetajad

IT-juht, haridustehnoloog

November 2022

     

07.11

Kovisioon eesti keeles. Ada Kesonen

Terve meeskond

Õppedirektor

09.11

Kovisioon vene keeles

Terve meeskond

Õppedirektor

08.11-10.11

Ettevõtlusõpe põhikoolis

9.klassid

Õppedirektor

16.11

LAK-õppe  koolitus. Anu Parts, Anne Kloren

Eesti õpetajad

Õppedirektor

16.11

Ainekavade koostamine

Ukraina õpetajad

Õppejuht

16.11

Iseseisva õppimise päev

Õpilased

Õppejuht

17.11

Tutvumine Tallinna eesti keele majaga

Ukraina õpetajad

Õppedirektor

21.11

Klassijuhatajate

praktikum

Klassijuhatajad

Tugimeeskonna juht

21.11

Meestepäeva tähistamine

Koolipere

Huvijuht

26.11

Kodanikupäev

Õpilased

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad

30.11

Klassijuhatajate kohtumine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

Detsember 2022

     

01.12

Reaalainete õhtu Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Gümnaasiumi õpilased

Huvijuht

06.12

Bolt’i külastus

11.klass

Karjääriõpetajad

06.12

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

14.12

LAK-õppe koolitus

Eesti õpetajad

Õppedirektor

16.12

Diabeedikoolitus. Sirje Multram

10.klassi õpetajad

Õppejuht

16.12

Jõululaat

Terve koolipere

Kogukonnajuht

19.12

VK jõulupidu

Terve meeskond

Õppedirektor, juhiabi

19.12-21.12

Jõulunädal, jõuluüritused klassides

Õpilased

Õpetajad

22.12-08.01

II koolivaheaeg

   

Jaanuar 2023

     

03.01

Ainesektsioonide kohtumine

Õpetajad

Mentorid

03.01

Õppenõukogu

Õpetajad

Õppejuht

04.01

LAK-õppe  koolitus. Anu Parts, Anne Kloren

Eesti õpetajad

Õppedirektor

05.01

Digitehnoloogia kasutamine tundides

Õpetajad

Haridustehnoloog

05.01

Aktiivõppemeetodite seminar

Sotsiaalainete õpetajad

Kogukonnajuht

06.01

KiVa klassijuhatajate koolitus

Klassijuhatajad

Tugimeeskonna juht

18.01

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

23.01

Kovisioon

Terve meeskond

 

25.01

Klassijuhatajate toetamine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

25.01

KiVa meeskonna koolitus koos Räägu kooli KiVa meeskonnaga 

KiVa team

Tugimeeskonna juht

30.01

Kirjanduse päev

Terve kool

Kirjanduse õpetaja

Jaanuar-

veebruar

Loovtööde kirjutamine

9.klass

Õppejuht

Veebruar 2023

     

01.02

9. klassi valikeksami valimise tähtaeg

9.klass

Õppejuht

14.02

Sõbrapäeva tähistamine

Terve kool

Huvijuht

16.02

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

17.02

Karjääripäev

Gümnaasium

Kogukonnajuht

20.02-23.02

Eesti keele nädal

Terve kool

Eesti keele õpetajad

22.02

Klassijuhatajate toetamine

Klassijuhatajad

Õppenõustaja

23.02

Pidulik aktus EV aastapäeva puhul

Terve kool

Huvijuht, kogukonnajuht

27.02-05.03

III  koolivaheaeg

   

27.02

LAK-õppe koolitus. Anu Parts, Anne Kloren

Eesti õpetajad

Õppedirektor

28.02

Ainesektsioonide kohtumine

Õpetajad

Mentorid

28.02

Happy me (vestlejate koolitus)

Juhtkond

Õppedirektor

Märts 2023

     

01.03

Toimetulek viha ja agressiooniga koolis

Terve meeskond

Tugimeeskonna juht

Märts-mai

Arenguvestluste läbiviimine

Õpilased ja lapsevanemad

Õppedirekrit, õppejuht

Märts-aprill

9.kl Loovtööde esitamine

9.klass

Õppejuht

08.03

Naistepäeva tähistamine

Terve kool

Huvijuht

14.03

Emakeelepäeva tähistamine

Õpilased

Eesti keele õpetajad

16.03

Lastevanemate Kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

17.03

Karjääripäev

9.klassid

Kogukonnajuht

Aprill 2023

     

13.04

Lastevanemate Kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

24.04-30.04

IV koolivaheaeg

   

24.04

Toimetulek viha ja agressiooniga koolis

Terve meeskond

Tugimeeskonna juht

25.04

Happy me töötuba

Terve meeskond

Õppedirektor

26.04

Väljasõit Soome VK meeskonnaga, tutvumine Soome haridussüsteemiga

Terve meeskond

Õppedirektor

Mai 2023

     

09.05

Euroopa päeva tähistamine

Õpilased

Kogukonnajuht

11.05

Lastevanemate kool

VK lapsevanemad

Kogukonnajuht

26.05

Spordipäev

Õpilased

Liikumisõpetajad

26.05

Põhikooli eesti keele eksam

9.klass

Õppejuht

Juuni 2023

     

07.06

Põhikooli matemaatika eksam

9.klass

Õppejuht

09.06

Põhikooli valikeksam

9.klass

Õppejuht

12.06-14.06

Klassiüritused

Õpilased

Klassijuhatajad

14.06-31.08

V koolivaheaeg

   

16.06

2022/23 õppeaasta tagasidestamine

Terve meeskond

Õppedirektor

21.06

9.kl lõpuaktus

9.klass

Huvijuht

August 2023

     

30.08

Täiendava õppetöö kokkuvõte. Õppenõukogu. Õppeaasta lõpetamine.