Про нашу школу

Статут

У своїй діяльності Школа Свободи базується на статуті Таллінської Тинісмяеської державної гімназії.

Прийнятий 27.09.2021 № 25
RT I, 29.09.2021, 2
набрання чинності 02.10.2021

Зміни внесені наступними актами (показати)

Статут встановлено на основі § 66 (2) Закону про основні школи та гімназії.

Розділ 1.
Загальні положення
§ 1. Назва школи

Назвою школи є Таллінська Тинісмяеська державна гімназія (надалі школа).

§ 2. Правовий статус і форма діяльності школи

(1) Школа є державною установою, що знаходиться під керівництвом Міністерства освіти і науки.

(2) Форма діяльності школи – основна школа і гімназія, які функціонують як один заклад, тоді як в основній школі навчання може відбуватися або в усіх класах основної школи, або лише в деяких послідовних класах перед старшою школою.
[RT I, 20.05.2022, 3 – прийнято 23.05.2022]

§ 3. Місцезнаходження та територія школи

Місцезнаходження та територія школи розташовані у місті Таллінн, Хар’юський повіт.

§ 4. Печатка та знаки розрізнення

Школа має власну печатку та символіку, а також невелике зображення державного герба.

§ 5. Адміністративна мова та мова навчання

(1) Адміністративна мова у школі – естонська.

(2) Мова навчання у школі – естонська.

§ 6. Цілі та завдання діяльності школи

(1) Метою школи є надання можливості здобути хороший рівень базової та загальної освіти у шкільному середовищі, яке підтримує індивідуальний розвиток учня.
[RT I, 20.05.2022, 3 – прийнято 23.05.2022]

(2) Школа пропонує учням можливість здобути освіту, яка відповідає потребам сучасного суспільства і готує їх до навчання впродовж життя та усвідомленого вибору професії; вміння застосовувати критичні та аналітичні навички в різноманітному інформаційному середовищі; здобуття почуття громадянської ініціативи та підприємливості; бажання піклуватися про себе, своїх ближніх та навколишнє середовище.

(3) Для виконання завдання, описаного в параграфі 2, школа співпрацює з навчальними закладами регіону, підприємцями, муніципалітетами та місцевою громадою.

Розділ 2.
Організація шкільного навчання та виховання
§ 7. Основи організації навчання і виховання

(1) Школа надає основну та загальну середню освіту в нестаціонарній та стаціонарній формах.
[RT I, 20.05.2022, 3 – прийнято 23.05.2022]

(2) Основним документом для навчання є шкільна навчальна програма, складена на основі «Національної навчальної програми основної школи» та «Національної навчальної програми гімназії», розроблених на основі § 15 (2) Закону про основну школу та гімназію.
[RT I, 20.05.2022, 3 – прийнято 23.05.2022]

(3) Учням пропонуються курси за вибором з урахуванням інтересів учнів і громади та національних пріоритетів з урахуванням можливостей школи. Курси за вибором – це або ті, що описані в національній навчальній програмі, або ті, що створені школою, або ті, що пропонуються у співпраці з партнерами, включаючи професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади тощо.

§ 8. Шкільна бібліотека

У школі функціонує бібліотека, основним завданням якої є підтримка навчання за шкільною програмою шляхом зберігання та надання друкованих, аудіовізуальних та інших носіїв інформації, формування в учнів навичок самостійної роботи, а також здобуття інформації та інтересу до читання.

Розділ 3.
Позакласна діяльність школи
§ 9. Позакласна діяльність школи

(1) Крім основного навчання, в школі ведеться й позакласна діяльність. Діяльність поділяється на:
1) позакласні заходи, організовані школою або третіми особами і спрямовані на учнів школи;
2) позакласні заходи, які є послугами, що надаються школою або третіми особами третім особам.

(2) За умови, що це не суперечить основній діяльності школи та вимогам, встановленим законодавством, позакласною діяльністю школи в розумінні статуту можуть вважатися:
1) позакласні заходи, організовані школою;
2) виробництво та розповсюдження навчальних матеріалів;
3) оренда та здача в оренду шкільного майна;
4) організація заходів та навчальних курсів, пов’язаних з навчальною та освітньою діяльністю.

(3) Позакласні заходи, організовані школою або третіми особами і спрямовані на учнів, повинні бути відображені в шкільному календарі і організовані відповідно до шкільного регламенту.

(4) Позакласні заходи можуть бути платними або безкоштовними відповідно до порядку, встановленого школою.

(5) Якщо позакласна діяльність, яку надає Школа, є платною, то Школа стягує плату за неї на підставі прейскуранта на послуги. Умови та порядок надання послуг, а також прейскурант цін на послуги встановлює директор, який подає проект разом з кошторисом на розгляд опікунської ради школи для отримання висновку, а потім на затвердження до Міністерства освіти і науки.

Розділ 4.
Управління школою
§ 10. Директор

(1) Школу очолює директор. Директор у взаємодії з педагогічною радою, опікунською радою школи та учнівською радою забезпечує ефективну та безаварійну роботу школи, виконання плану розвитку школи, навчального плану та правил внутрішнього розпорядку. Керівництво навчально-виховною діяльністю здійснює директор.

(2) Директор представляє школу та діє від її імені, організовує діяльність в межах бюджету школи, пов’язану з виконанням завдань, визначених законодавством, у тому числі статутом.

(3) Директор виконує покладені на нього законодавством, трудовим договором та посадовою інструкцією завдання та є представником роботодавця по відношенню до працівників школи. На час відсутності директора, його заміняє особа, назначена директором.

(4) Для вирішення питань навчально-виховної діяльності та життя школи директор може утворювати дорадчі комітети та робочі групи.

(5) Директор несе відповідальність у межах своєї компетенції за навчання, виховання та іншу діяльність, загальний стан і розвиток школи, а також за законне і цільове використання майна школи, у тому числі бюджетних коштів.

(6) За вимогою Міністерства освіти і науки, Директор надає дані та документи, що відображають діяльність школи.

§ 11. Шкільна опікунська рада

(1) Опікунська рада є постійно діючим органом, завданням якого є забезпечення спільної роботи учнів школи, вчителів, Міністерства освіти і науки, батьків, випускників та організацій, які підтримують школу, у спрямуванні, плануванні та моніторингу освіти та навчання, а також створення кращих умов для навчання та розвитку.

(2) Опікунська рада школи виконує свої обов’язки на підставі положень Закону про основну школу та гімназію та інших законодавчих актів.

§ 12. Шкільна педагогічна рада

У школі діє педагогічна рада, яка відповідає за організацію та оцінювання викладання і навчання в межах своїх повноважень, а також за прийняття рішень, необхідних для управління школою.

Розділ 5.
Права та обов’язки учнів, батьків і працівників
§ 13. Права та обов’язки учня

(1) Учень має право:
1) навчатися відповідно до своїх інтересів і здібностей у сфері навчання, яку пропонує школа;
2) брати участь у навчальних заходах;
3) отримувати додаткову навчальну допомогу для засвоєння навчальної програми, в тому числі реалізацію заходів підтримки на умовах і в порядку, встановлених Законом “Про основну школу і гімназію” та статутом;
4) брати участь у позакласних заходах, передбачених шкільним календарем;
5) створювати в школі об’єднання, клуби, гуртки та студії, а також брати участь у їх роботі відповідно до положень законодавства;
6) безоплатно користуватися матеріально-технічними засобами школи, приміщеннями, бібліотекою, навчальним, спортивним і технічним обладнанням для проведення позакласної роботи в порядку, встановленому директором;
7) утворювати та брати участь у роботі учнівської ради, яка представляє учнівський колектив у відносинах всередині школи та у відносинах з іншими організаціями, установами та особами;
8) брати участь в організації шкільного життя через учнівських представників;
9) отримувати від школи інформацію про організацію роботи школи та свої права;
10) вносити пропозиції директору, вчителям та іншим працівникам щодо викладання, навчання та позакласної діяльності;
11) звертатися зі спорами, що стосуються навчально-виховної діяльності, до керівництва школи, опікунської ради та Міністерства освіти і науки;
12) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством, що регулює діяльність школи.

(2) Учень зобов’язаний:
1) брати участь в уроках відповідно до шкільного розкладу та навчальної програми;
2) виконувати навчальні завдання та здобувати знання і навички в міру своїх можливостей;
3) здійснювати заходи впливу та використовувати узгоджені заходи підтримки;
4) з повагою ставитися до інших людей та дотримуватися загальноприйнятих моральних норм
5) дотримуватися правил поведінки, встановлених у школі;
6) підтримувати гарну репутацію Школи;
7) дотримуватися здорового способу життя;
8) дбайливо ставитися до майна, що перебуває у розпорядженні Школи;
9) виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

§ 14. Права та обов’язки батьків

(1) Батьки мають право:
1) отримувати від школи інформацію про свою дитину та роз’яснення щодо навчально-виховної діяльності;
2) вносити пропозиції щодо організації шкільного життя;
3) подавати заяву про запровадження домашнього навчання для своєї дитини в порядку, встановленому нормативно-правовим актом міністра освіти і науки;
4) вирішувати у випадках, передбачених законом, питання про реалізацію заходів підтримки, запропонованих їхній дитині школою;
5) брати участь у батьківських зборах;
6) висувати свою кандидатуру для обрання до складу опікунської ради школи;
7) звертатися зі спорами, пов’язаними з навчально-виховною діяльністю, до керівництва школи, опікунської ради та Міністерства освіти і науки.

(2) Батьки зобов’язані забезпечити та заохочувати участь учня у навчанні, зокрема:
1) створити для дитини умови для навчання вдома та передумови для участі в навчанні;
2) надати школі свої контактні дані та повідомити школу у разі їх зміни;
3) ознайомитися з актами, що регулюють життя школи;
4) співпрацювати зі школою на умовах і в порядку, визначених Законом “Про основну школу та гімназію” та прийнятими на його основі нормативно-правовими актами;
5) використовувати заходи, запропоновані школою або муніципальною чи міською владою за місцем проживання;
6) звертатися до позакласної консультації за пропозицією школи.

§ 15. Права та обов’язки працівника

(1) Працівник має право:
1) отримувати від школи інформацію про правила організації навчання та праці;
2) підвищувати кваліфікацію відповідно до умов, визначених навчальним закладом;
3) працювати в умовах, що відповідають вимогам, встановлених законом;
4) користуватися безкоштовно, на умовах і в порядку, встановлених директором, приміщеннями, бібліотекою, навчальною, спортивною, технічною та іншою базою школи для проведення позакласної роботи, спрямованої на досягнення цілей школи, на умовах і в порядку, визначених директором;
5) вносити директору та опікунській раді пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та організації роботи;
користуватися іншими правами працівників, передбаченими законодавством.

(2) Вчителі та інші працівники, які працюють у сфері освіти та науки, відповідають за забезпечення розвитку учнів шляхом навчання та викладання, що ґрунтується на спільно визначених цілях та узгоджених принципах оцінювання. Завданням інших працівників є забезпечення безперебійної роботи та фінансового обслуговування школи.

(3) При виконанні своїх обов’язків, у відносинах між собою, а також у відносинах з учнями та їхніми батьками працівники зобов’язані керуватися цілями та основними цінностями, викладеними в плані розвитку школи та “Національній навчальній програмі гімназії”, розробленого на підставі абзацу 15 (2) Закону “Про основну школу та гімназію”.

(4) Конкретні права, обов’язки та відповідальність працівників визначаються правилами організації праці роботодавця, посадовою інструкцією та трудовим договором.

Розділ 6.
Принципи управління та адміністрування школи
§ 16. Шкільне майно та бюджет

(1) Майно, що перебуває у користуванні школи, – це земля, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, інше майно та бюджетні кошти, які Міністерство освіти і науки надало школі у цільове користування та володіння.

(2) Школа користується та володіє майном, що перебуває у її користуванні та володінні, відповідно до Закону про державний бюджет, Закону про державну власність та інших актів законодавства.

(3) Школа має власний бюджет, який затверджується Міністром освіти і науки.

(4) Діяльність школи фінансується за рахунок бюджету школи, який формується з державного бюджету, надходжень цільових дотацій, пожертвувань та доходів, отриманих у результаті позакласної діяльності школи, визначеної у частині 2 § 9 статуту.

§ 17. Адміністрування та звітність

(1) Адміністрація базується на постанові Уряду Республіки № 88 від 25 травня 2017 року «Основи організації обслуговування та управління інформацією».

(2) Під час заповнення та ведення обов’язкових документів з навчально-виховної діяльності школа керується встановленим порядком заповнення та зберігання відомостей і документів, наведених у обов’язкових документах з навчально-виховної діяльності розпорядженням Міністра освіти і науки.

(3) Школа звітує про свою діяльність у порядку та у строки, встановлені законодавством.

Розділ 7.
Положення про застосування
§ 18. Порядок обрання першої учнівської ради та затвердження статуту учнівської ради учнівським колективом.

(1) Директор організовує інформування учнів про право обирати учнівську раду відповідно до Закону про основну школу та гімназію. Директор організовує вибори першої учнівської ради, якщо 1/10 частина учнів школи висловила таке бажання.

(2) Перший склад учнівської ради обирається на загальних зборах учнівського колективу. Збори є правомочними, якщо в них бере участь не менше 2/3 учнівського колективу. Якщо загальні збори учнівського колективу не є правомочними, директор скликає нові загальні збори не пізніше наступного семестру.

(3) Кількісний склад учнівської ради визначається загальними зборами учнівського колективу більшістю голосів. Для обрання членів учнівської ради кожен учасник загальних зборів має кількість голосів, що відповідає кількості членів учнівської ради. До складу учнівської ради обираються учні, які набрали найбільшу кількість голосів на зборах.

(4) Після обрання першого складу учнівської ради учнівський колектив за допомогою працівника школи, призначеного директором, розробляє статут учнівської ради. Статут учнівської ради та будь-які зміни до нього затверджуються загальними зборами учнівського колективу, які є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин учнівського колективу. Рішення учнівської ради приймаються простою більшістю голосів.

(5) Загальні збори учнівської ради, передбачені частинами 2 і 4 цього розділу, скликаються директором, який повідомляє про час і місце проведення зборів учнів на інформаційній дошці школи або в інший найбільш доступний спосіб, якнайменш за два тижні до них.