Vastuvõtt

Sisseastumine gümnaasiumisse (10.-12. klassid)

Vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks algab 17.06.2024!

Ajakava:
– 17.-23.06 dokumentide vastuvõtt
– 25.-27.06 testid ja vestlused
– 1.-11.08 lisavastuvõtt vabadele kohtadele: dokumentide vastuvõtt
– 15.-19.08 lisavastuvõtt vabadele kohtadele: testid ja vestlused.

Sisseastumiseks tuleb kandidaadil läbida järgmised sammud:

  1. Avalduse ja dokumentide esitamine 10., 11. või 12. klassis õppimiseks keskkonnas sisseastumine.ee/vabaduse

  2. Test

  3. Vestlus

  4. Sisseastumise kinnitamine kooli poolt (positiivse tulemuse korral)

Esitatavad dokumendid:
– sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend) ja Eestis elamisõigust tõendav dokument
– alaealise õpilase puhul vanema või eestkostja isikut tõendav dokument, Eestis
elamisõigust tõendav dokument ning eestkostja puhul ametlik kohtumäärus, mis
tõendab eestkostja staatust
– tervisekaart esitatakse kooliõele ainult sellisel juhul, kui eelnevas koolis ei
olnud kooliõel kasutusel elektroonilist tervisekaarti
– sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri
– eelmise õppeaasta klassitunnistus ja jooksva õppeaasta klassitunnistus, selle
koopia või e-päeviku väljavõte.

10. klassi vastuvõtmise eeldused:
– põhiharidus või välisriigis omandatud põhiharidusele vastava taseme haridus
– ukraina keele oskus
– positiivse tulemusega läbitud kirjalik sisseastumistest ja sisseastumisvestlus
– kool võib vabastada kirjaliku testi sooritamisest õpilase, kes on sooritanud Eestis
põhikooli lõpueksamid ja kellele on väljastatud Eesti põhikooli lõputunnistus
– vaba õppekoht klassis, kuhu õpilane soovib õppima asuda.

11. või 12. klassi vastuvõtmise eeldused:
– põhiharidust või vastava välisriigis omandatud haridust tõendava dokumendi
esitamine, 11. klassi astumiseks läbitud 10. klass või vähemalt 30 kursust, 12. klassi
astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või vähemalt 60 kursust. Arvesse lähevad
kursused, mis vastavad või on kohaldatavad Eesti õppekavale
– ukraina keele oskus
– positiivse tulemusega läbitud kirjalik sisseastumistest ja sisseastumisvestlus;
– vaba õppekoht klassis, kuhu õpilane soovib õppima asuda.

1
Avalduse ja dokumentide esitamine
Esita avaldus ja dokumendid sisseastumiskeskkonnas.

Kõik teated testile lubamise, testi toimumise asukoha, testi tulemuste, vestlustele kutsumise, vestluse tulemuse ja koolis õppimise soovi kinnitamise kohta tehakse sisseastumiskeskkonnas.

Soovitame enne katsetele registreerumist tutvuda õppekava ja õppimist puudutava informatsiooniga kooli kodulehel.

Registreerimisvormis tuleb sisseastujal esitada põhikooli lõputunnistus ning 11. ja 12. klassi sisseastumise puhul ka gümnaasiumiklasside klassitunnistused.

Testile lubatakse sisseastuja, kelle põhikooli lõputunnistusel ja klassitunnistustel on vähemalt "rahuldavad" kokkuvõtvad hinded.
2
Test
Test on kirjalik ja toimub Vabaduse Koolis (Endla 13, Tallinn). Sisseastumistest viiakse läbi e-keskkonnas.

Testis on eesti keele, inglise keele, ukraina keele, matemaatika ja loodusainete ülesanded, mis vastavad põhikooli riiklikule õppekavale (ukraina keele testiosa puhul vastavalt Vabaduse Kooli õppekavale).

Testile peab kaasa võtma Eestis kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Testi tulemused avaldatakse õpilasele sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 2 nädala jooksul pärast testi sooritamist.

Testi positiivsele tulemusele (vähemalt 50%) sooritanud õpilased kutsutakse vestlusele. Koolil on õigus vestlusele mitte kutsuda õpilast, kes saavutab matemaatika, loodusteaduste, inglise keele ja/või ukraina keele testiosas vähem kui 50% selle testiosa punktidest.

3
Vestlus
Vestlusel osalevad õpilane ja vähemalt kaks kooli vastuvõtukomisjoni liiget.

Vestlusel hinnatakse õpilase motivatsiooni, üldpädevusi, väärtusi ja hoiakuid.

Vestluse positiivsele tulemusele (vähemalt 50%) sooritanud õpilasele tehakse ettepanek alustada gümnaasiumiõpinguid Vabaduse Koolis.

Juhul, kui vestluse käigus on ilmnenud lisainformatsioon, lepitakse kokku uus vestlus, millele võivad eelneda täiendavad tegevused, nt ainetest või vestlus tugispetsialistiga.
4
Sisseastumise kinnitamine kooli poolt
Õpilast teavitatakse tema katsete tulemusest sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul

Õpilane või tema vanem/eestkostja peab kinnitama õppima tulekut 1 nädala jooksul.

Õpilasel ja tema vanemal on õigus katsete tulemus vaidlustada 30 päeva jooksul pärast otsuse teatamist esitades vastuvõtukomisjonile kirjaliku taotluse e-postiaadressil kool@vabaduse.edu.ee.

Õpilane määratakse klassi hiljemalt kaks päeva enne uue õppeaasta algust.