Meie koolist

KKK

Üldised küsimused Vabaduse Kooli kohta

Mis on Vabaduse Kooli eripära? Mis on üldine kooli kontseptsioon?

Vabaduse Kool on Eesti riikliku õppekava järgi tegutsev kool, mis pakub Ukraina sõjapõgenike noortele võimalust omandada põhi- ja keskharidust. Meie eesmärk on toetada ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda ning samas võimaldada neil säilitada ja arendada emakeele oskust ja ukraina kultuuri tundmist.

Milline on Vabaduse Kooli visioon?

Vabaduse Koolist saab tänapäevase ühiskonna vajadustele vastava lõimitud hariduse, mille kaudu kujuneb õppijates valmisolek elukestvaks õppeks ja teadlikuks karjäärivalikuks; suutlikkus rakendada kriitilist analüüsioskust mitmekesises teabekeskkonnas; valmidus kodanikualgatuseks ja ettevõtlikkuseks; soov hoolida endast, kaasinimestest ja ümbritsevast keskkonnast.

 

Milline on lähenemine õpetamisele ja õppimisele Vabaduse Koolis?

Vabaduse Koolis rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust, mille keskmes on õppijakesksuse ja koostöise õppimise põhimõtted. Tundides lähtutakse õpilaste vajadustest ning õpetajate roll on toetada õpilasi uute teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamisel.

 

Kas ma peaksin minema Vabaduse Kooli gümnaasiumiastmesse või kutsekooli?

Vabaduse Kool on üldhariduskool, selle gümnaasiumiastme lõpetajad omandavad üldkeskhariduse. Kutsekoolis saab omandada kutsekeskharidust. Nii üld- kui kutsekeskhariduse omandanud inimesed saavad jätkata õpinguid kõrghariduses, küll on üldkeskharidus suuremal määral suunatud õpilastele, kes kavatsevad jätkata oma haridusteed kõrgkoolis.

Millise lõputunnistuse saavad Vabaduse Kooli lõpetajad?

Vabaduse Kooli lõpetajatele väljastatakse samasugused lõputunnistused nagu kõikide teiste Eesti üldhariduskoolide lõpetajatele – 9. klassi lõpetajad saavad põhikooli lõputunnistuse ning 12. klassi lõpetajad gümnaasiumi lõputunnistuse.

 

Kas Vabaduse Kooli 12. klassi lõpetaja saab kandideerida ülikooli Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides?

Jah, meie kooli gümnaasiumiastme lõpetajad saavad gümnaasiumi lõputunnistuse, mida tunnistavad ülikoolid üle maailma.

Vastuvõtuga seotud küsimused

Mille alusel te otsustate, keda võtta kooli?

Vabaduse Kooli põhikooliastmesse võtab kool eelisjärjekorras õpilasi, kellel puudub Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud koolikoht.

Vabaduse Kooli gümnaasiumiastmesse võtab kool vastu õpilasi, kes on edukalt täitnud tingimusi, mis on sätestatud kooli vastuvõtukorras.

Mis tunnistus läheb arvesse, kui laps õpib kahes koolis (nii Eesti kui ka Ukraina koolis)?

Arvestame esmalt Eesti kooli tunnistuse.

Millal saame vastuse, kas õpilane on kooli vastu võetud?

Põhikool: Uute õpilaste klassi määramise otsustab kooli õppedirektor hiljemalt 2 tööpäeva enne õppeaasta algust.

Gümnaasium: Sisseastumiskatsete tulemusest teavitatakse hiljemalt 18. augustil keskkonnas sisseastumine.ee ja e-kirja teel.

Koolis õppimisega seotud küsimused

Kas me peame jätkama Ukraina koolis õppimist?

Vabaduse Kool ei poolda õpilase tervise huvidest lähtuvalt õppimist kahes koolis – nii Ukrainas kui Eestis. Õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamiseks ning õppetegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamiseks tuleb õpilasel õppida korraga ühes üldhariduskoolis. Eesti haridus on usaldusväärne ja kõrgel tasemel – PISA 2018 Euroopa riikide pingereas on Eesti 15-aastased noored nii lugemises, matemaatikas kui ka loodusteadustes esimesel kohal. OECD riikide hulgas on Eesti lugemises ja loodusteadustes esimene, matemaatikas Jaapani järel teine.

 

Mis kell algab kool?

Tunnid algavad kl 9.00.

 

Mitu tundi on päevas?

7.-9. klasside õpilastel on keskmiselt 6-7 tundi päevas, 10.-12. klasside õpilastel 7-8 tundi päevas.

 

Mitu õpilast on klassis?

Igas klassis on keskmiselt 22 õpilast, eesti keele ja inglise keele õpe toimub väiksemates gruppides (umbes 10 õpilast grupis).

 

Kas teil on koolivorm?

Koolivormi ei ole Vabaduse Koolis ette nähtud.

 

Õppekeele ja õppeainetega seotud küsimused

Mis keeles toimub õpe?

Õpe toimub hilise keelekümbluse metoodika järgi – 60% ulatuses eesti keeles ja 40% ulatuses ukraina keeles.

 

Mis on keelekümblus? Kas kool on eestikeelne või ukrainakeelne?

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe viis, mille puhul kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt, toetades mitmekeelsuse kujunemist. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe riiklike õppekavade alusel õppides lisaks keeletundidele ka ülejäänud ainetundides vähemalt 60% teises keeles ehk sihtkeeles.

Vabaduse Kooli ametlikuks õppekeeleks on eesti keel.

 

Mitu eesti ja inglise keele tundi on Vabaduse Koolis?

Vabaduse Koolis on 5 eesti keele tundi päevas kõikides klassides. Inglise keele tundide maht nädalas on 3 tundi põhikoolis ja 3 tundi gümnaasiumis.

 

Kas saab õppida teisi võõrkeeli (vene, prantsuse, saksa keel)?

Võimalusel ja õpilaste huvi olemasolul korraldame teiste võõrkeelte õpetamist valikainena.

Kas matemaatikat õpetatakse piisavas mahus, et kooli lõpetaja saaks nt TalTech´i edukalt sisse astuda?

Matemaatikat õpitakse Vabaduse koolis gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. Gümnaasiumi lõpetamiseks on kohustuslik matemaatika riigieksami sooritamine, mis annab võimaluse sisse astuda ülikooli.  

Kas on eraldi vene klassid (õppekeel vene keel)?

Vabaduse Koolis ei ole vene õppekeelega klasse.

Mitteformaalse hariduse ja tugisüsteemiga seotud küsimused

Kas kool pakub eesti keele lisaõppe võimalust? (huviringid, keelekohvik jne.) 

Anname Vabaduse kooli õppijatele võimaluse võimalikult palju viibida keelekeskkonnas, mis toetaks noorte eesti keele arengut: eesti kultuuri- ja ühiskonnaga tutvumine ja õppimine väljaspool kooli, läbivalt eestikeelsed oskusained (tehnoloogia, kunst, kehaline kasvatus, muusika), eesti koolist sõprusklassiga suhtlemine, kool pakub eestikeelseid valikaineid vastavalt noorte huvidele jpm.

Kas koolis toimub ka mitteformaalne õpe? Millised võimalused on loodud koolis?

Meie eesmärk on, et Vabaduse Kool oleks koht, kus ukraina noored saavad nii formaalset kui ka mitteformaalset haridust. Seetõttu hakkame pakkuma huviringe vastavalt õpilaste huvidele. Samuti hakkab Vabaduse koolis töötama noorsootöötaja, kes tegeleb kooli mitteformaalse õppe arendamisega ja seob seda omakorda ka formaalse haridusega. 

Milline on Vabaduse Kooli tugisüsteem? Kas õpilastele pakutakse individuaalset tuge?

Vabaduse Kooli meeskonnas alustavad tööd psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid, kes pakuvad vajalikku tuge ja nõustamist õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele. Samuti võtame tööle õppenõustajaid, kes toetavad õpilasi karjääriplaneerimise, vaimse tervise ja õpiraskustega seotud küsimustes. Vajadusel pakume tugiisikuid hariduslike erivajadustega õpilastele.